Warunki Użytkowania

Warunki korzystania z witryny

Ultrak Security Systems Sp. z o.o. („ADI”) zajmuje się obsługą przedmiotowej witryny http://www.adiglobal.com/pl. Jesteśmy spółką zarejestrowaną w Polsce, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000021786, NIP 7251001093, mającą siedzibę pod adresem ul. Santocka 39, 71-083 Szczecin, o kapitale zakładowy w wysokości 700 000 PLN. Główny adres spółki do prowadzenia działalności handlowej to ul. Santocka 39, 71-083 Szczecin. Adres e-mail: sales.pl@adiglobal.com.

Niniejsze Warunki korzystania z witryny razem z Oświadczeniem o ochronie prywatności określają warunki dotyczące korzystania z przedmiotowej witryny. Warunki korzystania z witryny mogą być od czasu do czasu zmieniane. Odwiedzając witrynę i korzystając z niej, użytkownik zawiera z ADI umowę dotyczącą korzystania z witryny ADI zgodnie z niniejszymi Warunkami korzystania z witryny. Jeśli użytkownik nie akceptuje tych Warunków korzystania z witryny, prosimy o opuszczenie witryny.

Zastrzegamy sobie prawo do wycofania lub zmiany witryny w dowolnym czasie bez powiadomienia oraz bez żadnych zobowiązań wobec użytkownika w razie jej niedostępności. Zastrzegamy sobie prawo do zawieszenia, ograniczenia lub wycofania prawa użytkownika do dostępu do witryny w dowolnym czasie bez powiadomienia. Użytkownik może wypowiedzieć niniejszą umowę dotyczącą korzystania z witryny ADI, zaprzestając korzystania z witryny ADI lub usuwając z niej swoje konto.

Usługi dostępne w witrynie ADI obejmują: informacje o produktach, dostępności, cenach, stanie zamówienia (śledzenie stanu zamówienia za pośrednictwem witryny ADI po zalogowaniu się lub przez powiadomienia e-mail wysyłane z witryny ADI), historii zamówionych produktów i transakcji oraz procesie zamówienia.

Zakup przez internet

Wszystkie transakcje sprzedaży towarów za pośrednictwem witryny ADI podlegają Warunkom sprzedaży dostępnym pod adresem https://adiglobal.pl/warunki-sprzedazy, włączonym do niniejszych Warunków przez odwołanie i uzupełnionym poniższymi postanowieniami.

Wymagania techniczne związane z korzystaniem z witryny ADI

Aby korzystać z witryny ADI, konieczne jest posiadanie:

 • połączenia internetowego;
 • przeglądarki internetowej z obsługą formatu HTML, JavaScript i plików cookie;
 • ważnego konta e-mail.

Użytkownik powinien się upewnić, czy posiadane przez niego sprzęt i oprogramowanie spełniają powyższe kryteria i umożliwiają mu korzystanie z witryny ADI.

Proces zamawiania

Zamówienie złożone przez użytkownika stanowi dla nas ofertę zakupu towaru/towarów wskazanych w zamówieniu. Po złożeniu zamówienia na kupno danego towaru od ADI w witrynie ADI zostaje wyświetlony komunikat potwierdzający, że otrzymano zamówienie. E-mail z potwierdzeniem zamówienia stanowi potwierdzenie, że otrzymano zamówienie. Nie stanowi natomiast potwierdzenia przyjęcia oferty użytkownika w sprawie zakupu zamówionego towaru/towarów.

Dostępność

W witrynie ADI umieszczamy informacje o dostępności większości, ale nie wszystkich sprzedawanych produktów. Mimo naszych starań w informacjach o dostępności mogą pojawić się błędy. Dostępność towarów będziemy weryfikować podczas przetwarzania zamówienia.

Informacja o prawach autorskich ADI

ADI upoważnia użytkownika do kopiowania dokumentów opublikowanych w witrynie ADI wyłącznie w celach niekomercyjnych lub do użytku osobistego pod warunkiem, że zostaną w nich zachowane wszelkie informacje o prawach autorskich i własności intelektualnej. O ile wyraźnie nie stwierdzono inaczej, żadne z postanowień zawartych w tym paragrafie nie może być interpretowane jako udzielenie licencji lub przyznanie praw w ramach praw autorskich należących do ADI lub jakichkolwiek spółek holdingowych, spółek powiązanych, pomiotów zależnych lub dostawców treści ADI. Żadne z materiałów dostępnych w witrynie ADI nie mogą być przechowywane ani w jakikolwiek sposób rozpowszechniane (w tym między innymi drogą elektroniczną, mechanicznie, przez skanowanie, fotokopiowanie lub nagrywanie) bez wcześniejszej pisemnej zgody ADI.

Znaki towarowe i oświadczenie o własności intelektualnej

Wszelkie treści zawarte w witrynie ADI, w tym tekst, grafika, logo, ikony przycisków, obrazy, klipy audio, dane cyfrowe do pobrania, kompilatory danych i oprogramowanie, stanowią własność ADI oraz dostawców treści ADI i są chronione międzynarodowymi przepisami w zakresie prawa autorskiego.

Żadne z postanowień zawartych w niniejszych Warunkach korzystania z witryny nie może być interpretowane jako przyznanie przez domniemanie, na mocy zasady estoppel lub w inny sposób jakichkolwiek licencji do jakichkolwiek patentów, znaków towarowych lub innych praw własności intelektualnej ADI (oraz spółek powiązanych i podmiotów zależnych ADI) ani jakichkolwiek osób trzecich. ADI (spółki powiązane i jej podmioty zależne) nie udzielają żadnych zapewnień ani gwarancji, że użycie informacji zawartych w witrynie nie będzie stanowić naruszenia takiego patentu, znaku towarowego lub innych praw własności intelektualnej ADI (oraz spółek powiązanych, holdingowych i podmiotów zależnych ADI) lub jakichkolwiek osób trzecich.

Dodawanie komentarzy

ADI może udostępniać blogi, na których użytkownicy mogą publikować swoje komentarze widoczne dla ADI i innych użytkowników. ADI nie sprawdza komentarzy przed ich opublikowaniem i dlatego nie ponosi odpowiedzialności za ich treść. Będzie jednak według własnego uznania edytować lub usuwać materiały, gdy uzna to za konieczne lub gdy otrzyma powiadomienie o nieodpowiednich lub niezgodnych z prawem treściach. Do publikowania komentarzy nie wymaga się rejestracji w witrynie. Należy pamiętać, że ADI niekoniecznie popiera treści publikowane przez użytkowników. Dodając komentarze, użytkownik powinien unikać:

 • języka, który może zostać odebrany jako obraźliwy, oszczerczy, szkalujący, nieprzyzwoity, krzywdzący, nękający, niezgodny z prawem, zastraszający, zawierający pogróżki, pełen nienawiści, obelżywy, wulgarny, obsceniczny, pornograficzny, bluźnierczy, niedwuznaczny lub obraźliwy z powodów seksualnych, rasowych, kulturowych lub etnicznych;
 • podawania informacji umożliwiających identyfikację, takich jak adres e-mail, nazwa ekranu czatu lub numer telefonu, a także wszelkich innych treści używanych do uzyskiwania haseł lub informacji o kontach bądź prywatnych danych z innych źródeł;
 • reklamowania i podawania treści komercyjnych promujących produkty lub usługi;
 • zamieszczania wiadomości śmieci, łańcuszków i spamu;
 • podszywania się pod kogoś innego („bądź sobą”);
 • zamieszczania fałszywych, wprowadzających w błąd, oszukańczych i zwodniczych treści;
 • podawania informacji naruszających lokalne, stanowe, federalne lub międzynarodowe przepisy;
 • zamieszczania wirusów.

Dostęp do witryny ADI i bezpieczeństwo konta

Użytkownik jest odpowiedzialny za:

 • podawanie prawdziwych, dokładnych, aktualnych i pełnych informacji na temat swojego konta, jak również utrzymywanie i uaktualnianie wszelkich informacji, by zawsze były aktualne i kompletne;
 • zapewnienie, że wszystkie osoby mające dostęp do witryny ADI znają treść niniejszych Warunków korzystania z witryny i przestrzegają ich postanowień;
 • przestrzeganie zasad dotyczących poufności konta oraz hasła dostępu, jak również ograniczanie dostępu do swojego komputera lub urządzenia przenośnego; użytkownik wyraża zgodę na przyjęcie odpowiedzialności za wszelkie działania, które mają miejsce z wykorzystaniem jego konta lub hasła.

W celu uzyskania dostępu do witryny ADI lub niektórych z oferowanych przez nią zasobów użytkownik może zostać poproszony o podanie pewnych szczegółów dotyczących rejestracji lub innych informacji. Podanie przez użytkownika w witrynie ADI informacji prawdziwych, aktualnych i kompletnych jest dla niego warunkiem korzystania z witryny ADI. Użytkownik zgadza się, że wszystkie informacje udzielane przez niego na potrzeby rejestracji w witrynie ADI lub w innym celu podlegają polityce prywatności ADI, a także wyraża zgodę na wszelkie działania podejmowane przez ADI w związku z informacjami użytkownika zgodnie z polityką prywatności ADI.

Użytkownik potwierdza, że korzysta z witryny ADI wyłącznie w celach biznesowych oraz że korzysta z oferowanych usług w związku z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą. Ponadto oświadcza, że nie będzie zezwalać nieuprawnionym osobom trzecim na dostęp do witryny ADI bądź jej części z wykorzystaniem jego nazwy użytkownika, hasła lub innych informacji o zabezpieczeniach. Użytkownik zgadza się niezwłocznie poinformować ADI o każdym nieuprawnionym dostępie lub wykorzystaniu nazwy użytkownika albo hasła bądź jakimkolwiek innym naruszeniu zabezpieczeń. Ponadto użytkownik oświadcza, że po zakończeniu każdej sesji wyloguje się z konta. Użytkownik powinien zachować szczególną ostrożność podczas logowania się na swoje konto z komputera publicznego lub współużytkowanego, aby inne osoby nie mogły zobaczyć lub zapisać jego hasła bądź innych informacji osobistych. ADI nie ponosi odpowiedzialności za żadne straty ani szkody wynikające z nieprzestrzegania postanowień niniejszego punktu.

Ograniczenia

Użytkownik zobowiązuje się, że nie będzie:

 • korzystać z witryny w sposób, który może prowadzić do nakłaniania lub prowadzenia działalności o charakterze przestępczym, ani w celu promowania jakichkolwiek firm, produktów lub usług;
 • zamieszczać treści ordynarnych, obraźliwych lub zawierających pogróżki, w tym między innymi treści szkalujących, oszczerczych, rasistowskich, seksistowskich, dyskryminujących ludzi starszych, homofobicznych ani wulgarnych;
 • rozpowszechniać materiałów nielegalnych, nieprzyzwoitych, obraźliwych, naruszających prawa autorskie lub materiałów reklamowych ani przesyłać plików zawierających wirusy, trojany lub inne szkodliwe oprogramowanie;
 • korzystać z witryny w jakimkolwiek celu innym niż na własny użytek;
 • modyfikować, tłumaczyć, odtwarzać utworów lub tworzyć utworów pochodnych, wystawiać publicznie, licencjonować lub sublicencjonować materiałów z witryny ADI ani w żaden komercyjny sposób wykorzystywać materiałów z witryny ADI, o ile nie jest to wyraźnie dozwolone w niniejszych Warunkach korzystania z witryny;
 • usuwać żadnych oznaczeń dotyczących praw autorskich, znaków towarowych lub innych praw własności intelektualnej, które mogą znajdować się w witrynie ADI;
 • ponownie formatować lub edytować jakichkolwiek stron internetowych będących częścią witryny ADI;
 • przesyłać do witryny ADI jakichkolwiek treści, w których wskazuje się lub sugeruje, że dane treści są sponsorowane lub popierane przez ADI;
 • wykorzystywać witryny ADI w celu naruszania bezpieczeństwa lub uzyskania nieautoryzowanego dostępu do dowolnego komputera albo sieci komputerowej lub innego urządzenia bądź systemu (łącznie z nieuprawnionymi próbami uzyskania haseł dostępu lub szyfrowych kodów bezpieczeństwa);
 • wykorzystywać witryny ADI do naruszania jakichkolwiek przepisów lokalnych, stanowych, krajowych lub międzynarodowych.

Ogólne postanowienia

Jeśli użytkownik odwiedzi witrynę ADI i zostawi w niej informacje (z wyłączeniem informacji osobistych, o których mowa w polityce prywatności w internecie), w tym pytania, komentarze lub sugestie związane z treścią witryny ADI, takie informacje uznaje się za jawne. W tym przypadku ADI nie będzie mieć żadnych zobowiązań w związku z nimi i będzie mieć prawo do ich powtarzania, używania, ujawniania i rozpowszechniania wśród innych użytkowników bez ograniczeń. ADI może wykorzystać pomysły, koncepcje, wiedzę know-how lub techniki zawarte w takich informacjach w dowolnym celu, w tym między innymi do opracowywania, produkowania i marketingu produktów wykorzystujących takie informacje.

W ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ WŁAŚCIWE PRAWO KORZYSTANIE PRZEZ UŻYTKOWNIKA Z WITRYNY ADI I JEJ ZAWARTOŚCI ODBYWA SIĘ NA JEGO WŁASNE RYZYKO. WITRYNA ADI I JEJ TREŚĆ SĄ UDOSTĘPNIANE „W STANIE TAKIM, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJĄ”, I „W TAKIEJ POSTACI, W JAKIEJ SĄ DOSTĘPNE”, BEZ ŻADNYCH GWARANCJI, CZY TO WYRAŹNYCH, CZY DOROZUMIANYCH. W ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO WŁAŚCIWE ADI ORAZ ŻADNE OSOBY POWIĄZANE Z ADI NIE UDZIELAJĄ ŻADNYCH ZAPEWNIEŃ ANI GWARANCJI W ZWIĄZKU Z KOMPLETNOŚCIĄ, BEZPIECZEŃSTWEM, NIEZAWODNOŚCIĄ, JAKOŚCIĄ, DOKŁADNOŚCIĄ LUB DOSTĘPNOŚCIĄ WITRYNY ADI. BEZ WZGLĘDU NA POWYŻSZE ADI ORAZ ŻADNE OSOBY POWIĄZANE Z ADI NIE UDZIELAJĄ ŻADNYCH ZAPEWNIEŃ ANI GWARANCJI, ŻE WITRYNA ADI I JEJ TREŚĆ BĘDĄ DOKŁADNE, WIARYGODNE, WOLNE OD BŁĘDÓW BĄDŹ BĘDĄ DZIAŁAĆ NIEPRZERWANIE, ŻE BŁĘDY BĘDĄ NAPRAWIANE, A WITRYNA ADI LUB SERWER, ZA POMOCĄ KTÓREGO JEST ONA UDOSTĘPNIANIA, BĘDĄ WOLNE OD WIRUSÓW LUB INNYCH SZKODLIWYCH ELEMENTÓW ANI ŻE WITRYNA ADI BĘDZIE W JAKIKOLWIEK INNY SPOSÓB ZASPOKAJAĆ POTRZEBY LUB SPEŁNIAĆ OCZEKIWANIA UŻYTKOWNIKA. W ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO WŁAŚCIWE ADI NIE UDZIELA ŻADNYCH GWARANCJI ZARÓWNO WYRAŹNYCH, DOROZUMIANYCH, USTAWOWYCH LUB INNYCH W ZWIĄZKU Z WITRYNĄ ADI, W TYM MIĘDZY INNYMI GWARANCJI CO DO WARTOŚCI HANDLOWEJ, BRAKU NARUSZEŃ PRAWA LUB PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU.

GWARANCJE NA PRODUKT SĄ OPISANE W KAŻDYM DOKUMENCIE GWARANCYJNYM DOŁĄCZONYM DO PRODUKTU PRZEZ PRODUCENTA. ADI, SPÓŁKI HOLDINGOWE ADI, PODMIOTY STOWARZYSZONE I JEDNOSTKI ZALEŻNE ADI NIE DAJĄ ŻADNYCH ZAPEWNIEŃ I NIE UDZIELAJĄ GWARANCJI, WYRAŹNYCH LUB DOROZUMIANYCH, CO DO WARTOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU LUB JAKIEGOKOLWIEK INNEGO RODZAJU W ZWIĄZKU Z INFORMACJAMI LUB PRODUKTEM, DO KTÓREGO ODNOSZĄ SIĘ DANE INFORMACJE, Z WYJĄTKIEM ZAKRESU, W KTÓRYM TAKIE ZAPEWNIENIA LUB GWARANCJE STANOWIĄ USTAWOWE PRAWO UŻYTKOWNIKA I KTÓREGO NA MOCY OBOWIĄZUJĄCEGO PRAWA NIE MOŻNA WYKLUCZYĆ LUB OGRANICZYĆ. Informacje zawarte w witrynie mogą zawierać błędy typograficzne.

W zakresie dozwolonym przez prawo właściwe ADI, spółki holdingowe ADI, podmioty stowarzyszone lub zależne ADI, pracownicy, przedstawiciele, kierownicy lub dyrektorzy ADI w żadnym przypadku nie ponoszą odpowiedzialności względem jakichkolwiek osób lub podmiotów z tytułu szkód bezpośrednich, pośrednich, ubocznych, wtórnych ani odszkodowań specjalnych, wynikających z jakiegokolwiek użycia tej witryny lub jakiejkolwiek innej witryny, w której znajduje się łącze do witryny ADI, ani z tytułu utraconych przychodów, przerw w działalności, utraty programów lub informacji, nawet jeśli ADI, spółki holdingowe ADI, podmioty stowarzyszone lub zależne ADI zostały wyraźnie poinformowane o możliwości wystąpienia takich szkód. Bez względu na powyższe ADI nie wyklucza ani nie ogranicza swojej odpowiedzialności z tytułu rozmyślnego wprowadzenia w błąd ani uszkodzenia ciała lub śmierci w wyniku niedbalstwa ze strony ADI lub pracowników czy przedstawicieli ADI.

Reklamy osób trzecich oraz łącza do witryn osób trzecich

ADI może umieszczać w witrynie pewne reklamy lub łącza od osób trzecich, przy czym nie ponosi odpowiedzialności za treść takich reklam lub łączy ani za jakiekolwiek produkty, usługi lub inne materiały związane z takimi reklamami, również za jakiekolwiek witryny, do których prowadzą takie łącza, lub jakiekolwiek łącza zawarte w takich witrynach. W żadnym wypadku ADI nie ponosi odpowiedzialności bezpośrednio ani pośrednio za jakiekolwiek szkody bądź straty dotyczące lub wynikające z jakiegokolwiek zastosowania bądź wykorzystania jakichkolwiek reklam wyświetlanych w witrynie, produktów, usług czy też innych materiałów związanych z takimi reklamami, witryn osób trzecich, do których prowadzą łącza, lub wszelkich łączy zawartych w takich witrynach, bądź związane z poleganiem na takich reklamach, produktach, usługach lub materiałach dotyczących takich reklam, witryn osób trzecich, do których prowadzą łącza, lub wszelkich łącz zawartych w takich witrynach.

Procedura wnoszenia skarg

Ta procedura odnosi się do korzystania z witryny ADI i nie dotyczy reklamacji związanych ze sprzedanymi towarami.

Użytkownik ma prawo do złożenia reklamacji, jeśli ADI nie wywiąże się ze swoich zobowiązań określonych w niniejszych Warunkach korzystania z witryny lub jeśli ADI wypełni te zobowiązania w sposób niezgodny z postanowieniami niniejszych Warunków korzystania z witryny.   

Reklamację można przesyłać pocztą elektroniczną na adres: sales.pl@adiglobal.com w ciągu 30 (trzydziestu) dni kalendarzowych od daty uzyskania informacji o zaistnieniu przyczyny reklamacji. Reklamacja powinna opisywać problem stanowiący jej podstawę, a także zawierać dane użytkownika (imię i nazwisko, adres, adres e-mail). ADI zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z użytkownikiem, jeśli wymagane będą dodatkowe informacje, a użytkownik jest zobowiązany udostępnić takie informacje bez zbędnej zwłoki.

W ciągu 30 (trzydziestu) dni kalendarzowych od daty otrzymania reklamacji zawierającej wszystkie wymagane informacje ADI przeprowadzi wewnętrzne postępowanie wyjaśniające i przekaże użytkownikowi podjętą decyzję lub poinformuje go, że potrzebuje więcej czasu na zakończenie postępowania.

Jeśli reklamacja nie może być rozpatrzona we wskazanym czasie, ADI poinformuje użytkownika e-mailem o powodach opóźnienia oraz czasie wymaganym do rozpatrzenia reklamacji, chyba że ADI będzie czekać na przekazanie dodatkowych informacji przez użytkownika.

Po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego ADI poinformuje użytkownika o jego wyniku i uzasadni podjętą decyzję. Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana na podany adres e-mail.

Przeniesienie praw i obowiązków

ADI może przenieść lub scedować swoje prawa i obowiązki wynikające z niniejszych Warunków korzystania z witryny bądź przekazać je podwykonawcy bez powiadamiania lub zgody użytkownika. Użytkownik nie może przenieść, scedować ani przekazać swoich praw i obowiązków wynikających z niniejszych Warunków korzystania z witryny.

Prawo właściwe

ADI będzie dążyć do polubownego rozwiązania wszelkich sporów związanych z niniejszymi Warunkami korzystania z witryny. Jeśli użytkownik chce wystąpić na drogę sądową przeciwko ADI, musi to zrobić przed sądami polskimi, a zastosowanie będą miały przepisy prawa polskiego.

 

 

Ofera promocyjna kierowana jest do firm zajmujących się instalacją systemów zabezpieczeń. Pełny dostęp do oferty tylko dla zalogowanych użytkowników.

Załóż konto Zaloguj się Zobacz wszystkie promocje
Ofera kierowana jest do firm zajmujących się instalacją systemów zabezpieczeń. Pełny dostęp do oferty tylko dla zalogowanych użytkowników.

Załóż konto Zaloguj się Zobacz wszystkie nowości
Oferta wyprzedaży kierowana jest do firm zajmujących się instalacją systemów zabezpieczeń. Towary w dziale „Wyprzedaż” są w pełni sprawne technicznie, kompletne oraz objęte gwarancją. Niektóre towary mogą mieć uszkodzone opakowania zewnętrzne lub posiadać opakowania zastępcze. Wszystkie podane ceny są cenami netto w PLN. W celu finalizacji zamówienia należy posiadać lub założyć konto w serwisie internetowym ADI.

Załóż konto Zaloguj się Zobacz wszystkie wyprzedaże