Warunki Użytkowania ADI E-commerce

Warunki Użytkowania ADI eCommerce

Ostatnia aktualizacja: 21.02.2014.

 

Akceptacja Warunków Użytkowania

Witamy na stronie internetowej ADI eCommerce spółki Ultrak Security Systems Sp. z o.o. z siedzibą w Lubieszynie 8, 72-002 Dołuje, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Szczecina-Centrum w Szczecinie, Wydział XIII Gospodarczy, pod numerami: KRS 21786, NIP: 7251001093, REGON: 470857802, z kapitałem zakładowym w wysokości 50.000,00 PLN, adres poczty elektronicznej: sales.pl@adiglobal.com, występującej jako ADI GLOBAL DISTRIBUTION ("Spółka", “ADI” "my"). ADI świadczy Usługi ADI (zdefiniowane poniżej) z zastrzeżeniem następujących warunków.  Poniższe warunki, łącznie z wszelkimi dokumentami, które jednoznacznie są do nich włączone poprzez odniesienie (łącznie „Warunki Użytkowania") regulują Państwa dostęp oraz użytkowanie strony internetowej ADI eCommerce, która znajduje się pod adresem www.adiglobal.pl, łącznie z jej treścią, właściwościami oraz oferowanymi usługami („Strona Internetowa ADI eCommerce”).

Prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszymi Warunkami Użytkowania, zanim rozpoczną Państwo korzystanie ze Strony Internetowej ADI eCommerce. Poprzez kliknięcie przycisku zgody lub akceptacji niniejszych Warunków Użytkowania, gdy taka opcja będzie dla Państwa dostępna, akceptują Państwo i wyrażają Państwo zgodę na związanie się oraz przestrzeganie niniejszych Warunków Użytkowania oraz naszej Polityki Prywatności, która znajduje się http://pl-eshop.adiglobal.com/polityka-prywatnosci włączonej do niniejszych warunków poprzez odniesienie. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody na postanowienia niniejszych Warunków Użytkowania lub Polityki Prywatności, wówczas nie będą mieli Państwo dostępu ani nie będą mogli Państwo korzystać ze Strony Internetowej ADI eCommerce.  

 

Usługi oferowane przez Stronę Internetową ADI eCommerce

Usługi oferowane na Stronie Internetowej ADI eCommerce obejmują informacje na temat dostępności produktów, cen produktów (wszystkie ceny widniejące na Stronie Internetowej ADI eCommerce są cenami netto, do których będzie doliczana odpowiedna stawka VAT – w celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji proszę zasięgnąć informacji zawartych w Warunkach Sprzedaży http://pl-eshop.adiglobal.com/warunki-sprzedazy, statusu zamówienia (sprawdzenie stanu realizacji przesyłki na Stronie Internetowej ADI eCommerce po zalogowaniu się, lub też po otrzymaniu powiadomienia e-mailem ze Strony Internetowej ADI eCommerce), historii zakupionych produktów i transakcji, procesu zamówienia oraz innych właściwości Strony Internetowej ADI eCommerce. Z zastrzeżeniem ograniczeń zawartych w niniejszym dokumencie, ADI udziela Państwu niewyłącznej, nieprzenaszalnej, odwołalnej licencji na korzystanie z Usług oferowanych na Stronie Internetowej ADI eCommerce, pod warunkiem, że będą Państwo przestrzegać Warunków Użytkowania. Jesteśmy hurtowym dystrybutorem produktów zabezpieczających oraz produktów pracujących w niskich napięciach, a Strona Internetowa ADI eCommerce jest oferowana i udostępniona dla klientów, którzy mają konto klienta w ADI.  Poprzez używanie strony ADI eCommerce oświadczają Państwo i gwarantują, że spełniają Państwo poniższe wymogi dotyczące uprawnień. Cała treść zawarta na tej stronie, tzn. teksty, elementy graficzne, loga, ikony przycisków, obrazy, pliki audio, pliki przeznaczone do pobrania, opracowania danych i oprogramowanie stanowi własność ADI lub jej dostawców; cała taka treść podlega ochronie na podstawie międzynarodowych praw ochrony własności intelektualnej. Kompilacje całości treści znajdującej się na stronie stanowi wyłączną własność strony i podlega ochronie na podstawie międzynarodowych praw ochrony własności intelektualnej. Całość oprogramowania na stronie to własność ADI lub dostawców oprogramowania dla ADI i podlega ochronie na podstawie międzynarodowych praw ochrony własności intelektualnej. Oświadczają Państwo, że znaki towarowe, nazwy handlowe, znaki usługowe ADI oraz inne loga ADI i oznaczenia marki stanowią własność ADI.

 

Zakupy Online oraz Inne Warunki

Wszelkie transakcje sprzedaży towarów realizowane za pośrednictwem Strony Internetowej ADI eCommerce podlegają naszym Warunkom Sprzedaży http://pl-eshop.adiglobal.com/warunki-sprzedazy, jak również następującym warunkom dodatkowym:

 

Wymogi techniczne związane z korzystaniem ze Strony Internetowej  ADI eCommerce oraz potencjalne ryzyka

Wymogi techniczne związane z korzystaniem ze Strony Internetowej ADi eCommerce oraz oferowanymi Usługami obejmują:

 1. łącze internetowe;
 2. przeglądarkę internetową umożliwiającą wyświetlanie dokumentów w formacie HTML na monitorze, która jest połączona z Internetem poprzez stronę internetową z zainstalowaną aplikacją Java Script oraz zapisującą pliki cookies; oraz
 3. ważne i aktywne konto poczty elektronicznej.

Użytkownik jest zobowiązany zapewnić, że sprzęt przez niego posiadany oraz wykorzystywane oprogramowanie spełniają powyższe wymogi oraz umożliwiają mu korzystanie ze Strony Internetowej oraz Usług.

 

Warunki zawarcia umowy o korzystanie z Usług oferowanych na Stronie Internetowej ADI eCommerce

Umowa o korzystanie z Usług jest zawierana pomiędzy ADI a użytkownikiem po utworzeniu konta na stronie ADI eCommerce.

 

Proces zamawiania

Usługi oferowane na stronie ADI eCommerce zawierają proces zamawiania. W celu złożenia zamówienia konieczna jest rejestracja i zalogowanie się na Stronie Internetowej ADI eCommerce. Państwa zamówienie stanowi dla nas ofertę zakupu towaru/towarów objętych zamówieniem. Po złożeniu  zamówienia kupna danego towaru od nas, prześlemy Państwu wiadomość e-mail z potwierdzeniem otrzymania zamówienia, zawierającą szczegóły zamówienia ("E-mail z Potwierdzeniem Zamówienia"). E-mail z Potwierdzeniem Zamówienia stanowi potwierdzenie, iż otrzymaliśmy Państwa zamówienie, jednakże nie stanowi potwierdzenia przyjęcia Państwa oferty zakupu danego towaru/-ów. Uznaje się, iż Państwa oferta została przez nas przyjęta oraz że zawierana jest umowa sprzedaży towaru zamówionego przez Państwa, gdy prześlemy Państwu potwierdzenie, że przyjmujemy zamówienie ("E-mail z Przyjęciem Zamówienia"). Państwa umowa zawierana jest z Ultrak Security Systems Sp. z o.o., występującej jako ADI GLOBAL DISTRIBUTION. Mogą Państwo odwołać zamówienie danego towaru bez ponoszenia opłat w dowolnym czasie przed wysłaniem przez nas E-maila z Przyjęciem Zamówienia dotyczącego przedmiotowego produktu.

 

Dostępność

Umieszczamy informacje na temat dostępności towarów sprzedawanych przez nas na Stronie Internetowej eCommerce, w tym na każdej ze stron informacyjnych produktów. Pomimo wysiłków po naszej stronie, mogą wystąpić nieścisłości w zakresie informacji o dostępności.  Będziemy weryfikowali dostępność towarów podczas przetwarzania Państwa zamówienia oraz poinformujemy Państwa pocztą elektroniczną tak szybko, jak jest to możliwe, jeśli stwierdzimy, iż którekolwiek z zamawianych przez Państwa produktów są niedostępne.
 

Ograniczenia Geograficzne

Właściciel Strony Internetowej ADI eCommerce ma swoją siedzibę w Polsce. Nasza Strona Internetowa ADI eCommerce przeznaczona jest wyłącznie do użytku przez osoby przebywające w Polsce. Nie twierdzimy, że strona ADI eCommerce ani jakakolwiek jej treść jest dostępna oraz właściwa poza terytorium Polski. Dostęp do Strony ADI eCommerce przez niektóre osoby lub w niektórych państwach może być niezgodny z prawem. Jeśli odwiedzają Państwo Stronę Internetową ADI eCommerce z miejsca znajdującego się poza terytorium Polski, wówczas czynią to Państwo z własnej inicjatywny i są odpowiedzialni za przestrzegania przepisów prawa lokalnego.

 

Odwiedzanie Strony Internetowej ADI eCommerce oraz Bezpieczeństwo Konta

Zastrzegamy sobie prawo do wycofywania lub zmiany przedmiotowej Strony Internetowej ADI eCommerce oraz wszelkich usług lub materiałów, które są świadczone lub znajdują się na naszej Stronie  Internetowej ADI eCommerce, całkowicie według naszego uznania i  bez wcześniejszego powiadamiania. Nie będziemy ponosili żadnej odpowiedzialności, jeśli z jakiejkowiek przyczyny Strona Internetowa ADI eCommerce będzie niedostępna w dowolnym czasie oraz przez dowolny okres czasu. Okresowo możemy ograniczać dostęp do niektórych części Strony Internetowej ADI eCommerce lub do całej Strony Internetowej użytkownikom, w tym użytkownikom zarejestrowanym.

 

Są Państwo odpowiedzialni za:

 •  Przekazywanie prawdziwych, dokładnych, aktualnych i kompletnych informacji na temat Państwa konta, jak również utrzymywanie i uaktualnianie wszelkie informacje, by zawsze były aktualne i kompletne. 
 • Zapewnienie, że wszystkie osoby posiadające dostęp do Strony Internetowej ADI cCommerce za pośrednictwem Państwa łącza internetowego znają treść niniejszych Warunków Użytkowania, jak również  przestrzegają ich postanowień.
 • Przestrzeganie zasad dotyczących poufności Państwa konta oraz hasła dostępu, jak również ograniczanie dostępu do Państwa komputera lub urządzenia przenośnego; wyrażają Państwo zgodę na przyjęcie odpowiedzialności za wszelkie działania, które mają miejsce z wykorzystaniem Państwa konta lub hasła dostępu. ADI zastrzega sobie prawo do odmowy obsługi, oraz do zakończenia funkcjonowania kont, usuwania lub edytowania ich treści, według własnego uznania.

 

W celu uzyskania dostępu do Strony Internetowej ADI eCommerce lub niektórych z oferowanych przez nią zasobów, mogą być Państwo poproszeni o podanie pewnych szczegółów dotyczących rejestracji oraz innych informacji.  Warunkiem korzystania przez Państwa ze Strony Internetowej ADI eCommerce  jest przekazywanie przez Państwa informacji  na Stronie Internetowej ADI eCommerce, które to informacje będą prawdziwe, aktualne i kompletne. Wyrażają Państwo zgodę, iż wszystkie dostarczane przez Państwa informacje w celu dokonania rejestracji na Stronie Internetowej ADI eCommerce lub w innym celu, podlegać będą naszej Polityce Prywatności http://pl-eshop.adiglobal.com/polityka-prywatnosci, jak również wyrażają Państwo zgodę na wszelkie nasze działania podejmowane w związku z Państwa informacjami zgodnie z naszą Polityką Prywatności.

 

Potwierdzają Państwo, że Strona Internetowa ADI eCommerce będzie wykorzystywana wyłącznie  dla Państwa celów biznesowych oraz że korzystają Państwo z oferowanych Usług w związku z prowadzoną przez Państwo działalnością gospodarczą, jak również oświadczają Państwo, iż nie zezwolą Państwo nieuprawnionym osobom trzecim na dostęp do Strony Internetowej ADI eCommerce, bądź jej części, z wykorzystaniem Państwa nazwy użytkownika, hasła lub innych informacji niejawnych. Oświadczają Państwo, iż poinformują nas Państwo niezwłocznie o każdym nieuprawnionym dostępie lub wykorzystaniu Państwa nazwy użytkownika lub hasła bądź jakimkolwiek innym naruszeniu bezpieczeństwa.  Oświadczają Państwo również, że po zakończeniu każdej sesji nastąpi wylogowanie z Państwa konta. Należy zwrócić szczególną ostrożność podczas logowania się do swojego konta z komputera publicznego lub współużytkowanego, aby inne osoby nie mogły zobaczyć lub zapisać Państwa hasła lub  innych informacji osobistych.  ADI nie będzie odpowiedzialna za żadną stratę ani szkodę wynikającą z nieprzestrzegania   postanowień niniejszego punktu.          

 

Będziemy mogli zablokować wszelkie nazwy użytkownika, hasła i inne dane identyfikujące, niezależnie od tego, czy wybrane przez Państwa, czy też przydzielone przez nas, w dowolnym czasie [według naszego wyłącznego uznania z dowolnej przyczyny a także bez podawania przyczyny], jeśli naszym zdaniem naruszą Państwo jakiekolwiek postanowienia niniejszych Warunków Użytkowania.

 

Ograniczenia:

Bez ograniczania ogólnego charakteru wszelkich innych postanowień niniejszych Warunków Użytkowania, oświadczają Państwo, iż nie będą Państwo wykorzystywać Usług zapewnianych przez ADI eCommerce w celu: 

 • modyfikowania, tłumaczenia, dokonywania prób rozpoznania technologii w celu wykonania repliki produktu, tworzenia utworów pochodnych, publicznego wystawiania, licencjonowania lub sublicencjonowania materiałów ze Strony Internetowej ADI eCommerce, ani też w żaden komercyjny sposób eksploatować materiałów ze Strony Internetowej ADI eCommerce, o ile nie zostanie to wyraźnie dozwolone w niniejszych Warunkach;
 • usuwania wszelkich oznaczeń dotyczących praw autorskich, znaków towarowych lub innych praw własności, które znajdować się mogą na Stronie Internetowej ADI eCommerce;
 • powtórnego formatowania lub kształtowania dowolnej części strony internetowej, która jest częścią witryny ADI;
 • przedkładania do witryny ADI eCommerce wszelkich treści, które w nieprawdziwy sposób twierdzą lub sugerują, że taka treść jest sponsorowana lub popierana przez ADI;
 • transmitowania lub przesyłania na Stronę Internetową ADI eCommerce jakichkolwiek elementów zawierających wirusa, robaka (ang. worm), błąd, trojana, bombę software (ang. software bomb) lub inny element opracowany w celu uszkodzenia lub pogorszenia funkcjonowanie Strony Internetowej ADI eCommerce;
 • wykorzystywania stron ADI w celu naruszania bezpieczeństwa lub uzyskania nieuprawnionego dostępu do dowolnego komputera lub sieci komputerowej lub innego urządzenia bądź systemu (łącznie z nieuprawnionymi próbami uzyskania haseł dostępu lub szyfrowych kodów bezpieczeństwa);  
 • wykorzystywania Strony Internetowej ADI eCommerce w celu naruszania jakichkolwiek praw lokalnych, stanowych, krajowych lub międzynarodowych;
 • dostarczania jakichkolwiek treści niezgodnych z prawem.

 

Wyłączenie odpowiedzialności

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA PRODUKT OKREŚLONA JEST JEDNOZNACZNIE W GWARANCJI TRZECIEJ STRONY PRODUCENTA, DOSTARCZANEJ ŁĄCZNIE Z PRODUKTEM, PRZY CZYM ADI NIE SKŁADA ŻADNYCH OŚWIADCZEŃ ANI ZAPEWNIEN, ANI WYRAŹNYCH ANI TEŻ DOROZUMIANYCH, W TYM GWARANCJI ZGODNOŚCI Z PRZEZNACZENIEM LUB PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU, ANI TEŻ ŻADNEJ GWARANCJI DOTYCZĄCEJ INFORMACJI PREZENTOWANYCH NA STRONIE INTERNETOWEJ ADI eCOMMERCE LUB PRODUKCIE, DO KTÓREGO ODNOSI SIĘ DANA INFORMACJA.  WSZELKIE TRANSAKCJE SPRZEDAŻY DOKONYWANE NA PODSTAWIE NINIEJSZEJ UMOWY PODLEGAJĄ WARUNKOM SPRZEDAŻY ADI.     

WYKORZYSTYWANIE PRZEZ PAŃSTWA STRONY INTERNETOWEJ ADI eCOMMERCE, JEJ TREŚCI ORAZ WSZELKICH USŁUG UZYSKIWANYCH ZA POŚRDNICTWEM STRONY INTERNETOWEj eCOMMERCE DOKONYWANE JEST NA PAŃSTWA RYZYKO.  STRONA INTERNETOWA ADI eCOMMERCE, JEJ TREŚĆ ORAZ WSZELKIE USŁUGI UZYSKIWANE ZA POŚRDNICTWEM STRONY INTERNETOWEJ ADI eCOMMERCE DOKONYWANE SĄ NA ZASADZIE STANU AKTUALNEGO ORAZ  NA ZASADZIE AKTUALNEJ DOSTĘPNOŚCI, BEZ ŻADNYCH GWARANCJI, ZARÓWNO WYRAŹNIE OKREŚLONYCH JAK I DOMNIEMANYCH. ANI SPÓŁKA, ANI ŻADNA OSOBA ZWIĄZANA ZE SPÓŁKĄ NIE SKŁADA ŻADNEGO OŚWIADCZENIA ANI ZAPEWNIENIA W ODNIESIENIU DO KOMPLETNOŚCI, BEZPIECZEŃSTWA, WIARYGODNOŚCI, JAKOŚCI, DOKŁADNOŚCI ORAZ DOSTĘPNOŚCI STRONY INTERNETOWEJ ADI eCOMMERCE. NIE OGRANICZAJĄC TREŚCI POWYŻSZYCH POSTANOWIEŃ, ANI SPÓŁKA ANI NINKT INNY, KTO JEST POWIĄZANY ZE SPÓŁKĄ, NIE SKŁADA ŻADNYCH OŚWIADCZEŃ ANI ZAPEWNIEŃ, ŻE STRONA INTERNETOWA ADI eCOMMERCE, JEJ TREŚĆ CZY TEŻ USŁUGI UZYSKOWANE ZA JEJ POŚREDNICTWEM, BĘDĄ DOKŁADNE, WIARYGONE, WOLNE OD BŁĘDÓW I NIEPRZERWANE, ŻE BŁĘDY ZOSTANĄ POPRAWIONE. ŻE NASZA STRONA LUB SERWER, DZIĘKI KTÓREMU JEST ONA UDOSTĘPNIANIA, BĘDĄ WOLNE OD WIRUSÓW LUB INNYCH SZKODLIWYCH ELEMENTÓW, LUB ŻE STRONA INTERNETOWA ADI eCOMMERCE  BĄDŹ USŁUGI UZYSKIWANE ZA POŚREDNICTWEM STRONY INTERNETOWEJ ADI eCOMMERCE BĘDĄ SPEŁNIAŁY PAŃSTWA POTRZEBY LUB OCZEKIWANIA. W ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEPISAMI OBOWIĄZUJĄCEGO PRAWA, ADI NINIEJSZYM ZRZEKA SIĘ WSZELKIEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI WSZELKIEGO RODZAJU ZWIĄZANEJ ZE STRONĄ INTERNETOWĄ eCOMMERCE, ZARÓWNO JEDNOZNACZNIE OKREŚLONEJ JAK I DOROZUMIANEJ, WYNIKAJĄCEJ Z PRZEPISÓW PRAWA LUB INNEJ, ŁĄCZNIE, LECZ NIE JEDYNIE, Z GWARACJĄ ZGODNOŚCI Z PRZEZNACZENIEM, BRAKU NARUSZANIA PRZEPISÓW LUB PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU.

 

Ograniczenie odpowiedzialności

W ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEPISAMI OBOWIĄZUJĄCEGO PRAWA, W ŻADNYM PRZYPADKU ANI ADI, ANI JEJ JEDNOSTKI POWIĄZANE ANI LICENCJODAWCY, DOSTAWCY USŁUG, PRACOWNICY, AGENCI, FUNKCJONARIUSZE LUB DYREKTORZY, NIE BĘDĄ ODPOWIEDZIALNI ZA ŻADNE SZKODY, NIEZALEŻNIE OD ICH CHARAKTERU PRAWNEGO, WYNIKAJĄCE LUB BĘDĄCE W ZWIĄZKU Z WYKORZYSTYWANIEM, BĄDŹ NIEUMIEJĘTNYM WYKORZYSTYWANIEM, STRONY INTERNETOWEJ, WSZELKICH INNYCH STRON INTERNETOWYCH DO NIEJ LINKOWANYCH, WSZELKICH TREŚCI ZAWARTYCH NA STRONIE INTERNETOWEJ LUB WSPOMNIANYCH INNYCH STRONACH INTERNETOWYCH, ŁĄCZNIE ZE SZKODAMI BEZPOŚREDNIMI, POŚREDNIMI, SZCZEGÓLNYMI, DODATKOWYMI, NASTĘPCZYMI, DODATKOWYMI O CHARAKTERZE SANKCYJNYM PLUS ZADOŚĆUCZYNIENIAMI ORAZ UTRATĄ PRZYCHODU, UTRATĄ ZYSKU, UTRATĄ PRZYCHODÓW Z DZIAŁALNOŚCI LUB OCZEKIWANYCH OSZCZĘDNOŚCI, UTRATĄ MOŻLIWOŚCI KORZYSTANIA, UTRATĄ RENOMY, UTRATĄ LUB ZNISZCZENIEM DANYCH, NIEZALEŻNIE CZY WYNIKAJĄCE Z ODPOWIEDZIALNOŚCI DELIKTOWEJ (ŁĄCZNIE Z ZANIEDBANIEM), NARUSZENIA UMOWY LUB Z INNYCH PODSTAW, NAWET JEŚLI  MOŻNA BYŁO TO PRZEWIDZIEĆ.

 

Zmiany Warunków Użytkowania

Okresowo możemy aktualizować niniejsze Warunki Użytkowania.  Za każdym razem będziemy zmieniać datę „ostatniej aktualizacji" w górnej i dolnej części Warunków Użytkowania.  Uzyskamy Państwa zgodę na przestrzeganie zaktualizowanej wersji niniejszych Warunków Użytkowania.

 

Ogłoszenia Osób Trzecich oraz Linki do Stron Osób Trzecich

Możemy umieszczać na stronie pewne ogłoszenia lub linki od osób trzecich, przy czym nie jesteśmy odpowiedzialni za treść takich ogłoszeń lub linków, produktów, usług lub innych materiałów dotyczących takich ogłoszeń, wszelkich linkowanych stron, lub linków zawartych w linkowanej stronie.   W żadnym przypadku nie będziemy odpowiedzialni, ani bezpośrednio ani pośrednio, w stosunku do nikogo, za jakiekolwiek szkody lub straty wynikające lub dotyczące użycia, użytkowania lub podejmowania decyzji w oparciu o dowolną reklamę umieszczoną na stronie, wszelkich produktów, usług lub innych materiałów dotyczących takiej reklamy, wszelkich linkowanych stron osób trzecich lub linku zawartego w stronie linkowanej.

 

Wypowiedzenie  umowy o korzystanie z Usług oferowanych na Stronie Internetowej ADI eCommerce.

Mogą Państwo zaprzestać używania Usług oferowanych na Stronie Internetowej ADI eCommerce w dowolnym czasie poprzez zaprzestanie odwiedzania Strony Internetowej ADI eCommerce.

Bez uszczerbku dla innych praw Spółki wynikających z niniejszych Warunków Użytkowania, ADI może wypowiedzieć lub zawiesić Państwa dostęp do Strony Internetowej ADI eCommerce bez uprzedniego powiadomienia, z powodu (a) naruszania w dowolny sposób niniejszych Warunków Użytkowania, (b) na żądanie organów ochrony porządku publicznego, (c) w wyniku przedłużających się okresów braku aktywności, (d) lub podejmowania przez Państwo działalności oszukańczej lub niezgodnej z prawem.    Ponadto oświadczają Państwo, że wszelkie wypowiedzenia, ograniczenia dostępu oraz zawieszenia dostępu z określonej przyczyny będą dokonywane według wyłącznego uznania ADI, oraz że ADI nie będzie odpowiedzialna wobec Państwa ani innych osób trzecich za wypowiedzenie Państwa konta lub za ograniczony dostęp do usług ADI.  Wypowiedzenie Państwa konta obejmuje którekolwiek lub wszystkie z następujących działań: (a) zablokowanie dostępu do całości lub wszystkich właściwości w ramach usług ADI, (b) usunięcie Państwa hasła oraz wszelkich powiązanych informacji, plików i treści pozostających w związku z Państwa kontem, oraz (c) zablokowanie możliwości dalszego korzystania z wszystkich lub części usług ADI. 

 

Odpowiedzialność

Zabezpieczą Państwo niniejszym Spółkę przed odpowiedzialnością z tytułu wszelkich strat, szkód, kosztów, odpowiedzialności oraz wydatków (łącznie, bez ograniczeń, z kosztami prawnymi oraz innymi kwotami wypłacanymi przez Spółkę na rzecz dowolnej osoby trzeciej w związku z zaspokojeniem roszczenia lub sporu zgodnie z instrukcjami doradców prawnych Spółki), poniesionych przez Spółkę w związku lub z tytułu naruszenia przez Państwa dowolnych postanowień niniejszych Warunków Użytkowania lub nieodpowiedniego użytkowania niniejszej strony bądź naruszenia dowolnego prawa lub uprawnienia osoby trzeciej.   

Oświadczają Państwo, że ADI może mieć dostęp do informacji dotyczących Państwa konta, a także rejestrować i przekazywać takie informacje, jeśli będzie to wymagane przepisami prawa, lub jeśli zdaniem ADI takie ujawnienie, w dobrej wierze, będzie w uzasadnionym zakresie niezbędne w celu (i) przestrzegania przepisów prawa lub dla celów związanych z postępowaniem prawnym, (ii) ustosunkowania się do twierdzenia, iż dowolna część treści narusza prawa osób trzecich, lub (iii) ochrony praw, majątku lub bezpieczeństwa osobistego ADI oraz jej użytkowników. 

 

Cesja

Oświadczają Państwo, że ADI może przenieść, zlecić podwykonanie lub scedować prawa i/lub obowiązki ADI wynikające z niniejszych Warunków Użytkowania bez powiadamiania Państwa bądź otrzymywania od Państwa  dalszej zgody.

Oświadczają Państwo, że nie mogą Państwo przenieść, zlecić podwykonania lub scedować własnych praw i/lub obowiązków wynikających z niniejszych Warunków Użytkowania.

 

Skargi

Mają Państwo prawo wnieść skargę, jeśli ADI nie spełni swoich zobowiązań określonych w niniejszym dokumencie, lub jeśli ADI spełnia takie obowiązki w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego dokumentu.

Skarga może zostać wniesiona [listownie lub e-mailem], pod następujący adres: sales.pl@adiglobal.com      w terminie trzydziestu (30) dni kalendarzowych od chwili, w której przyczyny przedmiotowej skargi stały się znane.  Skarga powinna zawierać w szczególności przedstawienie problemu stanowiącego podstawę skargi oraz dane identyfikujące użytkownika (imię i nazwisko, adres e-mail, a w przypadku listu, również adres pocztowy). ADI zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z użytkownikiem, jeśli dalsze informacje będą wymagane, a użytkownik zobowiązany jest do niezwłocznego jego dostarczenia.

W terminie czternastu (14) dni kalendarzowych od otrzymania skargi w należytej formie, zawierającej wszystkie wymagane informacje, ADI zakończy swoje wewnętrzne dochodzenie i zakomunikuje swoją  decyzję,  bądź poinformuje użytkownika, iż potrzebuje więcej czasu na zakończenie dochodzenia.

Jeśli skarga nie będzie mogła być rozpatrzona w określonym terminie, ADI poinformuje pocztą elektroniczną użytkownika składającego skargę o powodach takiego opóźnienia oraz o przewidywanym terminie rozpatrzenia skargi, z wyjątkiem sytuacji, gdy ADI oczekuje na odpowiedź od użytkownika, który został poinformowany, że ADI wymaga, by użytkownik przekazał taką odpowiedź.

Po zakończeniu dochodzenia, ADI poinformuje użytkownika o wyniku dochodzenia i powodach swojej decyzji. Odpowiedź na skargę zostanie przesłana na adres e-mail lub na adres pocztowy wskazany przez użytkownika składającego skargę.  Jeśli użytkownik nie będzie usatysfakcjonowany decyzją ADI w związku z wniesioną skargą, wówczas będzie miał prawo do przekazania sprawy do rozpatrzenia przez sąd.  

Powyższa procedura nie znajduje zastosowania do skarg związanych ze sprzedażą produktów. W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących procedury składania skarg dotyczących produktów kupowanych przez Stronę Internetową ADI eCommerce proszę odwołać się do naszego formularza RMA https://adiglobal.pl/rma.html .

 

Uregulowania związane z eksportem / importem

Oświadczają Państwo, iż będą Państwo przestrzegać wszystkich lokalnych zasad dotyczących prowadzenia i korzystania z usług online. Usługi mogą podlegać prawu regulującemu sprawy eksportu i importu, zarówno w Stanach Zjednoczonych jak i innych państwach. Oświadczają Państwo, że będą Państwo przestrzegać wszelkich przepisów i regulacji regulujących import i eksport, a mających związek z korzystaniem z przedmiotowej strony internetowej.    

 

Prawo właściwe

Niniejsze warunki są zgodne z prawem polskim oraz podlegają prawu polskiemu, przy czym wyłącza się stosowanie Konwencji Narodów Zjednoczonych o Umowach Międzynarodowej Sprzedaży Towarów oraz innych aktów następczych. Sądy polskie, właściwe terytorialnie dla siedziby ADI, będą posiadały wyłączną jurysdykcję w związku z rozstrzyganiem wszelkich sporów dotyczących niniejszych Warunków Użytkowania.

 

Niepodzielność Umowy

Niniejsze Warunki Użytkowania stanowią całość umowy pomiędzy Państwem a ADI, w zakresie usług określonych niniejszą umową. Niewykonywanie lub nieegzekwowanie przez ADI dowolnego prawa bądź postanowienia niniejszych Warunków Użytkowania nie będzie stanowić zrzeczenia się takiego prawa lub postanowienia.  Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszych Warunków Użytkowania zostanie uznane za nieważne, pozostałe postanowienia niniejszych Warunków Użytkowania nadal będą pozostawały w pełnej mocy i skuteczności.

Oświadczają Państwo, że niezależnie od tego, że jakiekolwiek przepisy prawa lub regulacji będą stanowiły inaczej, wszelkie roszczenia lub powództwa wynikające lub pozostające w związku z korzystaniem przez Państwa ze Strony Internetowej ADI eCommerce, lub Usług, muszą zostać wniesione w terminie jednego (1) roku od momentu, gdy takie żądanie lub przyczyna pojawią się.

Ostatnia aktualizacja: 21.02.2014.

Ofera promocyjna kierowana jest do firm zajmujących się instalacją systemów zabezpieczeń. Pełny dostęp do oferty tylko dla zalogowanych użytkowników.

Załóż konto Zaloguj się Zobacz wszystkie promocje
Ofera kierowana jest do firm zajmujących się instalacją systemów zabezpieczeń. Pełny dostęp do oferty tylko dla zalogowanych użytkowników.

Załóż konto Zaloguj się Zobacz wszystkie nowości
Oferta wyprzedaży kierowana jest do firm zajmujących się instalacją systemów zabezpieczeń. Towary w dziale „Wyprzedaż” są w pełni sprawne technicznie, kompletne oraz objęte gwarancją 18 miesięcy. Niektóre towary mogą mieć uszkodzone opakowania zewnętrzne lub posiadać opakowania zastępcze. Wszystkie podane ceny są cenami netto w PLN. W celu finalizacji zamówienia należy posiadać lub założyć konto w serwisie internetowym ADI.

Załóż konto Zaloguj się Zobacz wszystkie wyprzedaże