Warunki Sprzedaży

pobierz / download

WARUNKI

Z zastrzeżeniem innych uzgodnień pisemnych, do wszystkich transakcji sprzedaży opisanych na początku niniejszego dokumentu realizowanych przez Ultrak Security Systems Sp. z o. o., nazwa handlowa ADI („ADI”) na rzecz Kupującego zastosowanie mają bez wyjątku następujące warunki.

TERMS AND CONDITIONS

Unless otherwise agreed in writing, the following terms and conditions apply without exception to all sales described on the face hereof by Ultrak Security Systems Sp. Z o.o., trading as ADI, (“ADI”) to Buyer.

1. WYŁĄCZNOŚĆ WARUNKÓW.

Wyraźnie zastrzega się, że transakcje sprzedaży realizowane przez ADI ograniczone są do warunków określonych w niniejszym dokumencie, a wszelkie dodatkowe lub inne warunki umieszczone w zamówieniu Kupującego lub innym dokumencie, umowie lub porozumieniu zostają uznane za istotną zmianę oraz odrzucone jako warunki nie mające mocy wiążącej dla ADI.  Wyraźnie zastrzega się, że przyjęcie przez ADI zamówienia Kupującego uwarunkowane jest zgodą Kupującego na warunki określone w niniejszym dokumencie w całości. Przyjęcie dostawy z ADI przez Kupującego jest równoznaczne z zaakceptowaniem przez niego tych warunków w całości.

1. SOLE TERMS.

ADI’s sale is expressly limited to the terms herein and any additional or different terms or conditions on Buyer's purchase order or any other instrument, agreement, or understanding are deemed to be material alterations and are rejected and not binding upon ADI. ADI’s acceptance of Buyer’s purchase order is expressly conditional upon Buyer’s assent to the terms and conditions contained herein in their entirety. Buyer’s acceptance of delivery from ADI constitutes Buyer’s acceptance of these terms and conditions in their entirety.

2. OFERTA CENOWA/CENY.

ADI może zmieniać ceny oraz specyfikacje wszystkich towarów według własnego uznania oraz bez powiadamiania z wyjątkiem jeżeli oferta cenowa ADI zawarta jest na odwrocie niniejszego dokumentu, jest wiążąca jedynie w sytuacji, gdy Kupujący złoży zamówienie w terminie określonym w ofercie cenowej bądź też, jeżeli termin taki nie został wskazany, w ciągu 30 dni.  Kupujący zobowiązany jest do wystąpienia z wnioskiem o wysyłkę całkowitej ilości zamówionych towarów w ciągu 12 miesięcy od daty zamówienia. W przeciwnym wypadku, według uznania ADI, do faktycznie dostarczonych towarów zastosowanie mogą mieć standardowe ceny ADI obowiązujące w dniu ich wysyłki, nawet w przypadku, gdy została już wystawiona faktura. O ile nie zostało to wyraźnie wskazane, ceny nie zawierają wynagrodzenia za montaż, uruchomienie, odbiór ani konserwację. Wszelkie narzędzia do produkcji, projekty, rysunki i inne przedmioty chronione prawami własności intelektualnej wytworzone lub dostarczone zgodnie z niniejszymi warunkami stanowią własność producenta odpowiednich towarów.  Jeżeli w jakimkolwiek momencie ponoszone przez ADI koszty materiałów wzrosną o co najmniej 5%, ADI ma prawo odpowiednio podwyższyć cenę wszystkich towarów, na które wzrost tych kosztów będzie miał wpływ, w odniesieniu do aktualnych lub przyszłych ofert cenowych ADI i/lub zamówień Kupującego.

2. QUOTE/ PRICES.

ADI may change the prices and specifications of all goods at its sole discretion and without any notice, with the exception that ADI's quotation, if constituting the reverse side of this document, is firm only if Buyer enters an order within the time specified on the quote or, if none be mentioned, 30 days. Buyer must request shipment of the entire quantity of goods ordered within 12 months from date of order, otherwise, ADI standard prices at time of shipment may, at ADI’s option, apply to those quantities actually delivered, even if already invoiced. Unless explicitly stated, prices do not include installation, start-up, commissioning or maintenance. All tooling, designs, drawings, and other intellectual property produced or delivered hereunder are owned by the manufacturer of the relevant goods. If, at any time, ADI’s costs of materials have increased by 5% or more, then ADI may increase the price on all affected goods accordingly with respect to existing and future ADI quotations and/or Buyer purchase orders.

3. PŁATNOŚĆ.

O ile ADI nie udzieli innych wskazówek, wszystkie płatności będą dokonywane w złotych polskich (PLN) oraz należy je uiścić na konto ADI w ciągu 30 dni od daty faktury.  ADI w każdym czasie zastrzega sobie prawo do oceny zdolności kredytowej Kupującego i jeżeli Kupujący nie spełni warunków kredytowych określonych przez ADI, ADI może zmienić lub wycofać warunki kredytowe bez uprzedniego powiadomienia oraz wymagać gwarancji, zabezpieczenia lub zapłaty z góry za dalsze dostawy towarów. Do kwot, wynikających z faktur, które nie będą zapłacone w terminie płatności, doliczone zostaną odsetki (za opóźnienie) w wysokości 11,5% w skali rocznej bądź też według maksymalnej stopy odsetkowej dozwolonej prawem.  Kupujący pokryje wszystkie koszty odzyskania zaległych kwot, w tym koszty wynagrodzenia prawników.

3. PAYMENT.

Unless otherwise stated by ADI, all payments are to be in Zloty (PLN) and are due in ADI’s account within 30 days from date of invoice. ADI at all times reserves the right to evaluate Buyer’s credit standing, and, if Buyer fails to qualify for credit under ADI’s criteria, ADI may modify or withdraw credit terms without notice and require guarantees, security or payment in advance for further deliveries of goods. Invoices remaining unpaid after their due date will be subject to an interest (for delay) charge of 11,5% per year or the maximum rate allowed by law. Buyer will pay all costs of collection on unpaid amounts, including attorneys’ fees.

4. DOSTAWA.

Wszystkie daty dostawy mają charakter przybliżony, chyba że uzgodniono inaczej z ADI z zachowaniem formy pisemnej. Dostawy towarów realizowane są na warunkach EX WORKS (Incoterms 2000) - magazyn ADI, a wszelkie ryzyko utraty lub uszkodzenia towarów przechodzi na Kupującego z chwilą przekazania ich przewoźnikowi.  Wszelkie reklamacje dotyczące braków dostarczonych towarów należy zgłaszać ADI na piśmie w ciągu 14 dni od dostawy. W przeciwnym wypadku wszystkie towary będą uznane za dostarczone i przyjęte.  Kupujący będzie odpowiedzialny za wszelkie opóźnienia lub wzrost kosztów po stronie ADI spowodowane lub mające związek z działaniami lub zaniechaniami Kupującego. Tytuł własności do towarów przechodzi na Kupującego z chwilą zapłacenia ceny towarów w pełnej wysokości.

4. DELIVERY.

All delivery dates are estimates unless agreed otherwise by ADI in writing. Delivery terms are EXWORKS (Incoterms 2000) ADI’s facility with all risk of loss or damage to goods passing to Buyer upon making the goods available to carrier for shipment. Within 14 days of delivery, any claim for shortage must be reported in writing to ADI, otherwise all goods will be deemed delivered and accepted. Buyer shall be liable for any delays or increased costs incurred by ADI caused by or related to Buyer’s acts or omissions. Title to the goods shall pass to Buyer when it has paid the full price for the goods.

5. PODATKI.

Kwoty wszystkich mających zastosowanie podatków zostaną doliczone do ceny oraz zapłacone przez Kupującego, chyba że Kupujący przedstawi ADI zaświadczenia o zwolnieniu z podatku akceptowalne przez organy podatkowe.

5. TAXES.

The amount of any and all applicable taxes will be added to the price and paid by Buyer, unless Buyer has provided ADI with exemption certificates acceptable to the taxing authorities.

6. SIŁA WYŻSZA.

ADI nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie opóźnienia w produkcji lub dostawie towarów spowodowane działaniem siły wyższej, w tym między innymi brakami materiałowymi wywołanymi przyczynami, na które ADI nie miało wpływu, niemożliwością uzyskania surowców, komponentów lub usług, instrukcji lub innych informacji koniecznych do dostarczenia towarów, opóźnieniami lub odmową udzielenia zezwolenia na eksport, zawieszeniem lub cofnięciem takiego zezwolenia, bądź też innymi działaniami władz państwowych ograniczającymi możliwości świadczenia przez ADI, pożarem, trzęsieniem ziemi, powodzią, skrajnymi warunkami pogodowymi, lub innymi klęskami żywiołowymi, kwarantannami, epidemią, pandemią lub innymi lokalnymi kryzysami medycznymi, strajkami lub lokautem, zamieszkami, konfliktem wewnętrznym, powstaniem, protestem społecznym, konfliktem zbrojnym, aktem terroryzmu lub wojną (bądź też nieuchronnym zagrożeniem ich wystąpienia), lub jakąkolwiek inną przyczyną, nad którą zgodnie z racjonalnymi kryteriami ADI nie ma kontroli. Jeżeli przypadek siły wyższej będzie trwać przez ponad 90 dni, każda ze stron ma prawo wypowiedzieć zamówienie złożone przez Kupującego W przypadku opóźnień w dostawie lub wykonaniu innego świadczenia spowodowanych siłą wyższą lub przez Kupującego, termin dostawy lub innego świadczenia zostanie przedłużony o okres, przez który działania ADI zostały faktycznie opóźnione bądź też o wspólnie uzgodniony okres.  Jeżeli z przyczyn innych niż opisane powyżej ADI dopuści się opóźnienia lub innego uchybienia, w tym nie dostarczy towarów, jedynym środkiem prawnym przysługującym Kupującemu w stosunku do ADI będzie anulowanie zamówienia Kupującego za uprzednim pisemnym zawiadomieniem ADI. ADI może dokonywać dostaw w dowolnej kolejności, w jednej lub kilku przesyłkach.

6. FORCE MAJEURE.

ADI is not liable for any delay in production or delivery of goods if due to a force majeure event, which includes, among other things, inability or refusal by third party suppliers to provide ADI goods, parts, services, manuals or other information necessary to the goods to be delivered, delays or refusals to grant an export license or the suspension or revocation thereof, or any other acts of any government that would limit ADI’s ability to perform, fire, earthquake, flood, severe weather conditions, or any other natural catastrophes,quarantines, epidemics, pandemics, or other regional medical crises, labour strikes or lockouts, riots, strife, insurrection, civil disobedience, armed conflict, terrorism or war (or imminent threat of same), or any other cause whatsoever beyond ADI's reasonable control. If the force majeure event continues for longer than 90 days, either party may terminate Buyer’s purchase order. In the event of delays in delivery or performance caused by force majeure or Buyer, the date of delivery or performance shall be extended by the period of time ADI is actually delayed or as mutually agreed. If, for reasons other than the foregoing, ADI should default or delay or not deliver goods, Buyer's sole remedy against ADI is an option to cancel Buyer’s purchase order, through prior written notice to ADI. ADI may make deliveries under any order in one or more shipments.

7. ROZWIĄZANIE UMOWY.

Zamówienie Kupującego nie może być wypowiedziane bez uprzedniej pisemnej zgody ADI. Zaplanowany termin wysyłki towarów nie może być zmieniony w okresie poprzedzających go 30 dni. Termin wysyłki towarów przypadający zgodnie z planem w ciągu od 30 do 60 dni może być zmieniony za uprzednią pisemną zgodą ADI, jeżeli jednak termin wysyłki towarów zostanie przesunięty poza okres 60 dni, termin wysyłki danej ilości towarów nie może być ponownie zmieniony. Kupujący jest jednak zobowiązany do uiszczenia opłat z tytułu wypowiedzenia, które mogą obejmować (a) korektę ceny ustaloną na podstawie ilości dostarczonych towarów, (b) wszystkie koszty, w tym koszty bezpośrednie i pośrednie poniesione lub do których poniesienia zobowiązano się w związku z wypowiedzianym zamówieniem Kupującego, (c) pełną wysokość kosztów wszystkich niestandardowych materiałów wymaganych do produkcji towarów wykonywanych na indywidualne zamówienie, oraz (d) odszkodowanie w uzasadnionej wysokości z tytułu poniesionych wydatków w części odpowiadającej danemu zamówienia oraz utraty przewidywanych zysków, zgodnie ze standardami branżowymi.  ADI ma prawo wypowiedzieć zamówienie Kupującego w całości lub w części w przypadku, gdy Kupujący naruszy warunki ustanowione w niniejszym dokumencie i nie usunie naruszenia w terminie 30 dni od jego dokonania lub – w trybie natychmiastowym – w przypadku zaistnienia podstaw do ogłoszenia upadłości, jego niewypłacalności bądź też rozwiązania jego przedsiębiorstwa lub ustanowienia dla niego przymusowego zarządu.

7. TERMINATION.

No Buyer purchase order may be terminated without ADI’s prior written consent. Goods scheduled for shipment within 30 days cannot be rescheduled. Goods scheduled for shipment between 30 and 60 days may be rescheduled with ADI’s prior written consent and if rescheduled beyond 60 days that quantity may not be further rescheduled.  Buyer is, nonetheless, liable for termination charges, which may include (a) a price adjustment based on the quantity of goods delivered, (b) all costs, direct and indirect, incurred and committed for Buyer's terminated purchase order, (c) the full cost of all unique materials required for custom goods, and (d) a reasonable allowance for prorated expenses and anticipated profits consistent with industry standards. ADI may terminate a Buyer purchase order in whole or in part upon Buyer’s breach of these terms and conditions and when Buyer does not remove within 30 days such breach of terms or immediately upon Buyer’s bankruptcy, insolvency, dissolution, or receivership proceedings.

8.   ZWOLNIENIE Z ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA NARUSZENIA.

(a)  ADI zobowiązuje się do (i) obrony przed lub polubownego załatwienia wszelkich roszczeń, powództw lub postępowań wszczętych przeciwko Kupującemu, o ile zostaną one wniesione wyłącznie w oparciu o twierdzenie, że towary wytworzone przez podmioty powiązane ADI i dostarczone przez ADI wyłącznie na podstawie niniejszych warunków bezpośrednio naruszają przysługujące osobie trzeciej lub zarejestrowane w Polsce prawa z patentu, prawa autorskie lub prawa dotyczące topografii układów scalonych (maskwork), jak też (ii) do pokrycia kosztów oraz zapłacenia odszkodowania przyznanego prawomocnie osobie trzeciej, z zastrzeżeniem że: (A) ADI zostanie niezwłocznie powiadomiona o roszczeniu na piśmie, (B) ADI sprawować będzie wyłączną kontrolę nad odpieraniem roszczeń lub ugodą, zatrudniając w tym celu wybranych przez siebie prawników, oraz (C) Kupujący udzieli ADI wszelkich dostępnych informacji i pomocy.  W związku z przyznaniem ADI wyłącznej kontroli nad sposobem zaspokojenia roszczeń o naruszenie na podstawie niniejszego dokumentu, ADI nie będzie w żadnym przypadku ponosić odpowiedzialności za ewentualne koszty wynagrodzenia prawników Kupującego. ADI nie ponosi żadnej odpowiedzialności w przypadku roszczeń, które dotyczą towarów, które nie zostały wyprodukowane przez podmioty powiązane ADI, ale ADI udostępni Kupującemu zwolnienie z odpowiedzialności producenta takich towarów w zakresie w jakim ADI ma prawo do takiego zwolnienia z odpowiedzialności.

(b)  ADI nie ponosi odpowiedzialności za ugodę zawartą w odniesieniu do roszczenia osoby trzeciej bez pisemnej zgody ADI. ADI nie posiada żadnych zobowiązań, a niniejszy punkt 8 nie ma zastosowania w odniesieniu do roszczeń o naruszenie praw własności intelektualnej osoby trzeciej (i) przez towary nie wyprodukowane przez podmioty powiązane ADI, (ii) poprzez połączenie towarów z innymi elementami, w przypadku gdy naruszenia można byłoby uniknąć, gdyby nie dokonano takiego połączenia, (iii) przez towary, które zostały zmodyfikowane, w przypadku gdy naruszenia można byłoby uniknąć, gdyby nie dokonano modyfikacji, (iv) przez towary, które nie zostały wykorzystane zgodnie z ich normalnym przeznaczeniem, lub (v) przez oprogramowanie, jeżeli nie jest ono najnowszą wersją oprogramowania ADI.  Kupujący zobowiązuje się do odpierania wszelkich roszczeń i powództw wynikających z wyłączeń zawartych w niniejszym punkcie 8(b) oraz do zwolnienia ADI z odpowiedzialności z ich tytułu, jak też do przeprowadzenia obrony ADI w ramach każdego wynikającego z nich postępowania.

(c)  W dowolnym czasie po zgłoszeniu roszczenia lub w sytuacji, gdy ADI uzna, że wniesienie roszczenia będzie prawdopodobne, bądź też gdy właściwy sąd wyda prawomocne postanowienie o zabezpieczeniu powództwa, ADI będzie miała prawo, według własnego uznania (i) zapewnić Kupującemu prawo do dalszego wykorzystywania danych towarów, (ii) wymienić lub zmodyfikować dane towary, lub (iii) przyjąć zwrot danych towarów oraz zwrócić cenę sprzedaży pomniejszoną o amortyzację w wysokości 20% w skali rocznej, licząc od dnia wysyłki. Powyższe postanowienia określają pełen zakres odpowiedzialności ADI oraz wyłączne środki prawne przysługujące Kupującemu z tytułu faktycznego lub domniemanego naruszenia praw własności intelektualnej, z zastrzeżeniem odpowiedzialności ADI za szkodę wyrządzoną umyślnie oraz za wady podstępnie zatajone. Niniejszy punkt 8 zastępuje wszystkie inne wyraźne, dorozumiane lub ustawowe rękojmie i uprawnienia Kupującego z tytułu naruszenia praw osób trzecich.

8. INFRINGEMENT INDEMNIFICATION.

(a) ADI agrees to (i) defend or settle any claim, suit, or proceeding brought against Buyer based solely upon a claim that any goods manufactured by affiliates of ADI and provided solely by ADI hereunder directly infringe any third party Spanish patent, copyright, or maskwork, and (ii) to pay costs and damages finally awarded to the third party, provided that: (A) ADI is notified promptly in writing of such claim, (B) ADI is provided sole control of such defence or settlement using counsel of ADI’s choice, and (C) Buyer provides ADI with all available information and assistance.  Because ADI has exclusive control over resolving infringement claims hereunder, in no event will ADI be liable for Buyer’s attorneys’ fees, if any. ADI shall have no liability in respect of any such claims that relate to goods that are not manufactured by an affiliate of ADI, but ADI will make available to Buyer any indemnity given by the manufacturer of such goods to the extent that ADI has the right to such indemnity.

(b) ADI shall not be responsible for any settlement or compromise of any such third party claim made without ADI's written consent. ADI has no obligation and this Section 8 will not apply to any claim of infringement of any intellectual property right of a third party (i) by goods not manufactured by an affiliate of ADI, (ii) by the combination of any goods with other elements if such infringement could have been avoided but for such combination, (iii) by goods that have been modified if such infringement would have been avoided by the unmodified goods, (iv) by goods not used for their ordinary purpose, or (v) by software if such software is other than the latest version of the software released by the relevant affiliate of ADI. Buyer agrees to defend, indemnify, and hold harmless ADI from and against any claims, suits, or proceedings whatsoever arising from such exclusions identified in this Section 8(b).

(c) At any time after a claim has been made or ADI believes is likely to be made, or a court of competent jurisdiction enters an injunction from which no appeal can be taken, ADI will have at its option the discretion to (i) procure for Buyer the right to continue using such goods, (ii) replace or modify such goods, or (iii) accept the return of such goods and refund the purchase price less 20% annual depreciation from shipment date. The foregoing states ADI’s entire liability and Buyer’s exclusive remedy for any actual or alleged infringement of intellectual property rights, subject to ADI’s liability for the damage caused deliberately or for the defects which were fraudulently concealed. This section 8 is in lieu of and replaces any other expressed, implied, or statutory warranty against such infringement.

 

9. OPROGRAMOWANIE.

Oprogramowanie sprzedawane odrębnie od produktu lub zainstalowane w produkcie wymienionym na początku niniejszego dokumentu podlega następującym warunkom, chyba że umowa licencji na korzystanie z oprogramowania załączona jest do oprogramowania. Oprogramowanie nie jest sprzedawane, a jedynie udziela się na nie licencji. Z zastrzeżeniem przestrzegania przez Kupującego niniejszych warunków oraz z zastrzeżeniem powyższych postanowień, ADI udziela osobistej, ograniczonej i niewyłącznej licencji na korzystanie z kodu wynikowego oprogramowania wyłącznie na wewnętrzne potrzeby Kupującego. Licencja jest ograniczona do towarów i/lub miejsc określonych w zamówieniu Kupującego, w stosunku do którego niniejszy dokument stanowi ofertę cenową lub potwierdzenie. Inny sposób korzystania z licencji nie jest dozwolony. ADI zachowuje dla siebie (lub dla swoich dostawców, w przypadkach gdy ma to zastosowanie) prawo własności w pełnym zakresie w odniesieniu do wszelkiego oprogramowania dostarczonego zgodnie z niniejszymi warunkami, zawierającego w każdym przypadku informacje poufne i zastrzeżone, które to prawo obejmuje między innymi wszelkie prawa z patentów, prawa autorskie, prawa do znaków towarowych i tajemnice handlowe. Kupujący nie będzie próbował sprzedawać ani w inny sposób zbywać oprogramowania, udzielać na nie sublicencji, odtwarzać kodów źródłowych (reverse-compile), przekształcać kodu na instrukcję asemblera (disassemble) ani dokonywać dalszej dystrybucji oprogramowania z wyjątkiem sytuacji wyraźnie dozwolonych na podstawie niniejszych warunków. Kupujący nie będzie również kopiował, ujawniał, dystrybuował ani prezentował tego rodzaju oprogramowania ani też w inny sposób udostępniał go innym osobom (z wyjątkiem sytuacji, gdy ADI wyrazi na to pisemną zgodę), jak też nie będzie zezwalał na nieuprawnione korzystanie z oprogramowania. Powyższe nie ogranicza uprawnień Kupującego wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. Kupujący będzie mógł jedynie przenieść swoją licencję na korzystanie z oprogramowania na osobę trzecią wraz ze sprzedażą towaru, na którym oprogramowanie jest zainstalowane. ADI ma prawo wypowiedzieć licencję, jeżeli Kupujący dopuści się naruszenia niniejszych warunków.

 

9. SOFTWARE.

Software, whether sold separately from the goods or installed on a good listed on the face hereof, is governed by the following terms unless a software license agreement is included with such software. Software is hereby licensed and not sold. Subject to Buyer’s compliance with these terms and conditions, and save as provided above, ADI grants a personal, limited, nonexclusive license to use the object code of the software solely for Buyer’s internal purposes. The license is limited to such goods and/ or location(s) as are specified on Buyer’s purchase order for which this instrument serves as either a quotation or acknowledgment. No other use is permitted. ADI retains for itself (or, if applicable, its suppliers) all title and ownership to any software delivered hereunder, all of which contains confidential and proprietary information and which ownership includes, without limitation, all rights in patents, copyrights, trademarks, and trade secrets. Buyer shall not attempt any sale, transfer, sublicense, reverse compilation, disassembly, or redistribution of the software except as expressly permitted herein. Nor shall Buyer copy, disclose, distribute, or display any such software, or otherwise make it available to others (except as ADI authorizes in writing) or allow any unauthorized use of the software. The above does not limit Buyer’s rights resulting from the mandatory provisions of law. Buyer may only transfer its license of the software to a third party in conjunction with the sale by Buyer of the good on which the software is installed. ADI may terminate this license if Buyer defaults under these terms and conditions.

10. GWARANCJA.

ADI zapewnia, że towary będą we wszystkich istotnych aspektach wolne od wad materiałowych oraz wad wykonawstwa, jak też że będą zgodne z mającymi zastosowanie specyfikacjami i/lub rysunkami producenta przez okres 12 miesięcy od daty dostawy lub przez inny okres, jaki ADI wskaże Kupującemu na piśmie, w katalogu, specyfikacji ładunku, na fakturze lub w odrębnym dokumencie gwarancji. 

Towary niespełniające warunków gwarancji Kupujący zwróci ADI w okresie gwarancji z zastrzeżeniem z góry opłaconej opłaty transportowej, zaś ADI naprawi je, wymieni lub umożliwi zakup innych towarów o wartości odpowiadającej cenie takich towarów (według uznania) a następnie odeśle po najniższych kosztach, po opłaceniu z góry opłaty transportowej. Żadne towary nie zostaną przyjęte do zwrotu bez numeru autoryzacyjnego (RMA) uzyskanego przed wysłaniem towarów do ADI. ADI nie przyjmuje odpowiedzialności za zaprogramowanie produktu ani też za dane znajdujące się w produkcie, który jest zwracany w ramach gwarancji. Na żądanie Kupującego ADI udostępni stosowaną przez siebie procedurę postępowania z produktami zwracanymi w ramach gwarancji. Naprawione lub wymienione towary będą objęte gwarancją przez pozostały niewykorzystany okres gwarancji lub przez 90 dni od wysyłki, w zależności od tego, który z tych okresów będzie dłuższy.

Niezależnie od powyższego, towary ulegające zanieczyszczeniu, zużyciu lub przepaleniu w wyniku użytkowania nie będą uważane za wadliwe z powodu zanieczyszczenia, zużycia lub przepalenia. Gwarancja nie będzie mieć zastosowania, jeżeli w jednostronnej opinii ADI lub producenta, wada lub uszkodzenie zostały spowodowane lub powstały w związku z instalacją, połączeniem z jakimikolwiek innymi częściami i/lub produktami, modyfikacją lub naprawą towarów przez podmiot inny niż ADI, bądź też w związku z jakimkolwiek działaniem, zaniechaniem, niewłaściwym użytkowaniem lub niedbalstwem Kupującego. Gwarancja nie będzie mieć także zastosowania, jeżeli zniszczone zostaną nalepki gwarancyjne, numery seryjne lub numery identyfikacyjne partii. Ponieważ ADI jest dystrybutorem produktów wytworzonych przez inne podmioty, limit odpowiedzialności ADI z tytułu gwarancji oraz świadczeń dotyczących produktów nie będzie wyższy niż odpowiedzialność, jaką przyjmuje producent.

Oprogramowanie, jeśli zostało wymienione na początku niniejszego dokumentu i/lub jest wykorzystywane w ramach objętych gwarancją producenta towarów wymienionych na początku niniejszego dokumentu zostanie dostarczone na nośniku wolnym od wad materiałowych i wad wykonawstwa w warunkach normalnego użytkowania, przy czym gwarancja dotycząca nośnika obowiązywać będzie przez okres gwarancji dotyczącej sprzętu i/lub systemu. W tym okresie, ADI będzie nieodpłatnie wymieniać wszystkie nośniki, co do których stwierdzi, że są wadliwe. Oprogramowanie lub dane dostarczane są bez gwarancji w tym bez gwarancji dotyczącej jakości lub funkcjonowania, w stanie, w jakim się znajdują (“AS IS” WITH NO WARRANTY).

W przypadku, gdy ADI będzie świadczyć usługi na rzecz Kupującego, między innymi szkolenia lub pomoc przy konfiguracji i instalacji produktów, ADI uczyni to zgodnie z odpowiednią praktyką branżową po stawkach, które wskaże w cenniku. ADI nie przyjmuje odpowiedzialności wobec Kupującego z tytułu świadczenia takich usług.

Niniejsza gwarancja i jej warunki są jedyne i wyłączne, a do produktów nie mają zastosowania żadne inne wyraźne ani dorozumiane gwarancje, odpowiedzialność ani zobowiązania, w tym gwarancje zadowalającej jakości czy też przydatności do określonego celu. ADI wyłącza również swoją odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady określoną w artykule 558 Kodeksu Cywilnego. Odpowiedzialność za przydatność produktów do zastosowań, w których są używane, ponosi Kupujący. ADI nie zapewnia ani nie gwarantuje, że produktów nie można rozbroić ani obejść, ani też, że zapobiegną one szkodom osobowym, utracie mienia, włamaniom, kradzieżom, pożarom lub innym zdarzeniom, ani też że towary zapewnią w każdym przypadku odpowiednie ostrzeżenie lub ochronę. Kupujący przyjął do wiadomości, iż prawidłowo zainstalowany i utrzymywany alarm może tylko zmniejszyć ryzyko kradzieży, włamania, pożaru lub wystąpienia innych zdarzeń bez alarmu, jednak nie ma ubezpieczenia ani gwarancji, że takie zdarzenia nie będą miały miejsca oraz że nie dojdzie na ich skutek do szkód osobowych lub utraty mienia.

Niniejsza gwarancja przysługuje wyłącznie Kupującemu i nie podlega cesji ani innego rodzaju zbyciu na inne osoby.

10. WARRANTY.

ADI warrants that the goods shall in all material respects be free of defective materials and faulty workmanship and conform to the manufacturer’s applicable specifications and/or drawings, for a period of 12 months from the delivery date, or such other period as ADI shall have notified the Buyer in writing, or which is stated in ADI’s product catalogue, packing list, invoice or on a separate warranty statement.

Buyer shall return goods that are non-compliant within the warranty period, transportation prepaid to ADI, and ADI (at its option) will repair or replace them or give a credit for the price of the goods, and return-ship them at lowest cost, transportation prepaid. No goods will be accepted for return without an authorization number (RMA) obtained in advance of shipment to ADI. ADI accepts no responsibility for any product programming or data on any goods that are returned under warranty. ADI’s process for handling products that are returned under warranty is available on request from ADI. Repaired or replaced goods shall be warranted for the remainder of the unused warranty term or for 90 days from shipment, whichever is longer. 

Notwithstanding the foregoing, goods subject to contamination, wear and tear or burnout through usage shall not be deemed defective because of such contamination, wear and tear or burnout. No warranty shall apply if, in the sole opinion of ADI or the manufacturer, the defect or damage was caused by or related to installation, combination with other parts and/or products, modification to or repair of any goods other than by ADI, or resulted from Buyer’s acts, omissions, misuse, or negligence. The warranty shall also not apply if warranty labels, serial numbers or batch identification numbers have been damaged. As ADI is a distributor of products manufactured by third parties, ADI’s liability for the warranties and indemnities in respect of the goods shall be no greater than that accepted by the manufacturer of the goods.

Software, if listed on the face hereof and/or used within goods listed on the face hereof and warranted by manufacturer, will be furnished on a medium that’s free of defect in materials or workmanship under normal use for so long as the hardware and/or system is under warranty. During this period, ADI will replace without charge any such medium it finds defective. As for the quality or performance of any software or data, they are supplied “AS IS” WITH NO WARRANTY. 

If ADI provides any services to the Buyer, including but not limited to training or assistance with configuration and installation of the goods, ADI shall provide such services in accordance with reasonable industry practice at such rates as may be specified by ADI in its price list from time to time. ADI accepts no liability to the Buyer arising out of the provision of such services.

These warranties and conditions are sole and exclusive and no other warranties, liabilities and obligations of any kind, express or implied, including those of satisfactory quality and fitness for particular purpose, shall apply to the goods. ADI excludes its liability under warranty specified in article 558 of the Polish Civil Code. It is Buyer’s responsibility to ensure that the goods are fit for the application in which they are used. ADI does not represent or warrant that the goods may not be compromised or circumvented or that the goods will prevent any personal injury or property loss, burglary, robbery, fire or otherwise; or that the goods will in all cases provide adequate warning or protection. Buyer understands that a properly installed and maintained alarm may only reduce the risk of burglary, robbery, fire or other events occurring without providing an alarm, but it is not an insurance or guarantee that such will not occur or that there will be no personal injury or property loss as a result.

These warranties are for the benefit of the Buyer only and are not assignable or transferable.

11. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI.

(a) ADI nie będzie w żadnym przypadku ponosić odpowiedzialności za (i) jakiekolwiek pośrednie, uboczne lub wtórne straty; (ii) jakiekolwiek straty wynikające z przerwy w działalności gospodarczej; (iii) utratę zysków; (iv) utratę przychodów; (v) utratę możliwości korzystania z mienia lub środków kapitałowych; (vi) utratę przewidywanych oszczędności; lub (vii) utratę danych. ADI nie będzie ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody, w przypadku których odpowiedzialność powstaje w wyniku posiadania wiedzy (faktycznej lub innej) o możliwości ich powstania. 

(b) Odpowiedzialność ADI dotycząca zamówienia lub wynikająca z innej podstawy przewidzianej w niniejszych warunkach w żadnym przypadku nie przekroczy ceny umownej danych towarów stanowiących podstawę roszczenia.

(c) Powyższe wyłączenia i ograniczenia w zakresie odszkodowania mają zastosowanie niezależnie od przyczyny powstania straty lub szkody oraz niezależnie od wszelkich teorii dotyczących odpowiedzialności umownej, deliktowej oraz zwolnienia z odpowiedzialności bądź też innych okoliczności. 

(d)  Żadna ze stron nie dąży do wyłączenia ani ograniczenia swojej odpowiedzialności za: (i) śmierć lub uszkodzenie ciała w wyniku niedbalstwa; (ii) oszustwo; ani za (iii) jakiekolwiek sprawy, w odniesieniu do których ograniczanie odpowiedzialności nie jest dozwolone z mocy prawa.

(e) Kupujący zwolni ADI z odpowiedzialności z tytułu jakichkolwiek roszczeń, odszkodowań, strat, kosztów lub wydatków poniesionych przez ADI w związku z innymi roszczeniami wniesionymi przeciwko ADI przez osoby trzecie wynikających z kombinacji lub użycia towarów z innymi niekompatybilnymi produktami pomocniczymi, które mogą być połączone z towarami lub innych spraw za które ADI nie byłby odpowiedzialny na podstawie niniejszych warunków.

11. LIMITATION OF LIABILITY.

(a) In no event shall ADI be liable for (i) any indirect, incidental, consequential loss; (ii) any loss arising  from business interruption; (iii) loss of profits; (iv) loss of revenue; (v) loss of use of any property or capital; (vi) loss of anticipated savings; or (vii) loss of data. ADI shall not be liable for any loss or damage where that liability arises as a result of its knowledge (whether actual or otherwise) of the possibility of any such loss or damage. 

(b) ADI’s liability in respect of any purchase order or otherwise under these terms and conditions shall in no case exceed the contract price of the specific goods that give rise to the claim. 

(c) These exclusions and limitations on damages shall apply regardless of how the loss or damage may be caused and against any theory of liability, whether based in contract, tort, indemnity or otherwise. 

(d) Neither party seeks to exclude or restrict its liability for: (i) death or personal injury resulting from negligence; (ii) fraud; or (iii) any matter in respect of which, by applicable law, it is not permitted to restrict its liability.

(e) The Buyer shall indemnify ADI against claims, damages, losses, costs and expenses incurred by ADI as a result of either claims made against ADI by third parties arising out of the combination or use of the goods with any incompatible ancillary products that may be connected to the goods or any other matter for which ADI would not be liable to Buyer under these terms and conditions.

12. ZALECENIA.

Zalecenia lub pomoc udzielane przez ADI w zakresie użytkowania, projektowania, stosowania lub eksploatacji towarów nie mogą być interpretowane jako jakiekolwiek oświadczenia lub zapewnienia, wyraźne ani dorozumiane, przy czym Kupujący przyjmuje te informacje na własne ryzyko oraz bez zobowiązań dla ADI i jej odpowiedzialności. Odpowiedzialność za określenie przydatności towarów do użytku w ramach zastosowań przewidzianych przez Kupującego spoczywa wyłącznie na Kupującym. Nieudzielenie przez ADI zaleceń i nieudzielenie pomocy nie powoduje powstania odpowiedzialności po stronie ADI.

12. RECOMMENDATIONS.

Any recommendations or assistance provided by ADI concerning the use, design, application, or operation of the goods shall not be construed as representations or warranties of any kind, express or implied, and such information is accepted by Buyer at Buyer’s own risk and without any obligation or liability to ADI. It is the Buyer’s sole responsibility to determine the suitability of the goods for use in the Buyer’s application(s). The failure by ADI to make recommendations or provide assistance shall not give rise to any liability to ADI.

13. PRZEPISY PRAWA.

a) Kupujący będzie przestrzegał wszystkich obowiązujących przepisów prawa i innych regulacji oraz rozporządzeń władz państwowych obowiązujących w kraju, którego jurysdykcja ma zastosowanie, w tym między innymi tych przepisów prawa Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej lub innych państw, które regulują import lub eksport towarów dostarczanych przez ADI, jak też uzyska wszystkie niezbędne zezwolenia importowe/eksportowe związane z każdym kolejnym importem, eksportem, re-eskportem, zbyciem oraz wykorzystaniem wszystkich towarów, technologii i oprogramowania zakupionych lub otrzymanych od ADI lub objętych udzieloną przez ADI licencją. O ile Strony nie uzgodnią wspólnie inaczej na piśmie, Kupujący akceptuje, że nie będzie wykorzystywał towarów w związku z jakąkolwiek działalnością, w ramach której dokonuje się rozszczepienia lub syntezy jądrowej, korzysta się z materiałów jądrowych, bądź też broni jądrowej, chemicznej lub biologicznej.

b) Towary i usługi dostarczane przez ADI na podstawie niniejszego dokumentu będą wytwarzane i dostarczane zgodnie z przepisami prawa i innymi regulacjami obowiązującymi w Polsce. Kupujący potwierdza, że zapewni, by wszystkie towary były odpowiednio zainstalowane oraz wykorzystywane zgodnie z ,instrukcjami uprzednio dostarczonymi przez ADI oraz zgodnie z wiążącymi przepisami prawa przy czym Kupujący zwolni ADI (w najszerszym zakresie dozwolonym prawem) z odpowiedzialności z tytułu wszelkich kosztów, roszczeń, powództw lub odpowiedzialności wynikłych na podstawie tych przepisów, bądź też na innej podstawie w związku z dostawą towarów przez Kupującego lub ich wykorzystaniem przez inne osoby.

13. LAWS.

a) Buyer will comply with all applicable laws, regulations, and ordinances of any governmental authority in any country having proper jurisdiction, including, without limitation, those laws of the United States or other countries that regulate the import or export of the goods provided by ADI and shall obtain all necessary import/export licenses in connection with any subsequent import, export, re-export, transfer, and use of all goods, technology, and software purchased, licensed, and received from ADI. Unless otherwise mutually agreed in writing, Buyer agrees that it will not use the goods in connection with any activity involving nuclear fission or fusion, any use or handling of any nuclear material, or any nuclear, chemical, or biological weapons.

b) Goods and services delivered by ADI hereunder will be produced and supplied in compliance with all applicable laws and regulations in Poland. Buyer confirms that it will ensure that all goods are properly installed and used as indicated in the instructions previously provided by ADI in accordance with Laws and Buyer will indemnify ADI in respect of any costs, claims, actions or liability arising out of such Laws, or otherwise arising out of the supply by Buyer or use by others of the goods.

14. WYŁĄCZENIE WZAJEMNYCH POTRĄCEŃ.

Kupujący nie będzie dokonywał potrąceń zafakturowanych kwot z kwotami należnymi Kupującemu lub jego jednostkom powiązanym od ADI obecnie lub w przyszłości.

14. PRECLUSION AGAINST SETOFF.

Buyer shall not set off any invoiced amount against any amount due or to become due from ADI to Buyer or its affiliates.

15. DYREKTYWA WEEE.

a) Ceny nie obejmują kosztów recyklingu towarów objętych przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym wdrażającej Dyrektywę WEEE 2002/96/WE (jak również następcze akty prawa w tym zakresie), przy czym koszty te mogą zostać dodane do cen podanych w ofercie cenowej.

b) O ile opłata z tego tytułu nie została dokonana na podstawie powyższego punktu 15a), w przypadku gdy postanowienia Dyrektywy WEEE 2002/96/WE wdrożone w dowolnym systemie prawa będą miały zastosowanie do towarów, odpowiedzialność za finansowanie i organizację unieszkodliwiania (usuwania) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego spoczywać będzie na Kupującym, który niniejszym przyjmuje na siebie tę odpowiedzialność oraz zwolni ADI z wszelkiej odpowiedzialności z tego tytułu. Kupujący zajmie się odbiorem, przetworzeniem oraz recyklingiem towarów zgodnie z wszystkimi obowiązującymi przepisami prawa i innymi regulacjami oraz przekaże ten obowiązek końcowemu użytkownikowi towarów. Niewykonanie przez Kupującego tych obowiązków może prowadzić do zastosowania sankcji karnych zgodnie z lokalnymi przepisami prawa i innymi regulacjami.

15. WEEE.

a) Prices do not include the costs of recycling goods covered by the act from 29 July 2005 on waste electrical and electronic equipment implementing European WEEE Directive 2002/96/EC (and any further legislation in this respect) and such costs may be added to the prices quoted. 

b) Unless a charge has been made therefore under section 15 a above, if the provisions of the WEEE Directive 2002/96/EC as implemented in any local jurisdiction apply to goods, the financing and organisation of the disposal of the waste electrical and electronic equipment are the responsibility of the Buyer who herewith accepts this responsibility, and Buyer will indemnify ADI in respect of all such liabilities. The Buyer will handle the collection, processing and recycling of the goods in accordance with all applicable laws and regulations, and shall pass on this obligation to the final user of the goods. Failure by the Buyer to comply with these obligations may lead to the application of criminal sanctions in accordance with local laws and regulations.

16. PRAWO WŁAŚCIWE.

Niniejsze warunki poddane są prawu polskiemu, z wyłączeniem przewidzianych nim norm kolizyjnych. Niniejsze warunki wyłączają zastosowanie Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów z 1980 roku oraz każdej konwencji przyjętej w jej miejsce. Wszelkie spory związane z niniejszymi warunkami podlegają wyłącznej jurysdykcji sądów polskich.

16. APPLICABLE LAW.

Polish law will govern, excluding its provisions on conflict of laws. These terms and conditions are excluded from the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods, 1980, and any successor thereto. The Polish courts will have exclusive jurisdiction to adjudicate any dispute related to these terms and conditions.

17. ZWOLNIENIE Z ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Kupujący zaspokoi wszelkie koszty i odszkodowania, w tym wynagrodzenia prawników, poniesione przez ADI w wyniku faktycznego naruszenia przez Kupującego niniejszych warunków lub groźby dopuszczenia się przez niego takiego naruszenia.

17. INDEMNIFICATION.

Buyer shall indemnify ADI for all costs and damages, including attorneys’ fees, suffered by ADI as a result of Buyer’s actual or threatened breach of these terms and conditions.

18. POSTANOWIENIA RÓŻNE.

W okresie realizacji zamówienia strony mogą wymieniać informacje poufne.  Wszelkie informacje poufne pozostaną własnością strony ujawniającej te informacje oraz będą zachowane w poufności przez stronę je otrzymującą przez okres 5 lat od dnia ich ujawnienia. Zobowiązania te nie będą miały zastosowania do informacji, które: (a) będą powszechnie znane w czasie ich ujawnienia bądź też staną się powszechnie znane w okolicznościach innych niż z winy strony otrzymującej informacje, (b) będą znane stronie otrzymującej informacje w chwili ich ujawnienia w wyniku okoliczności innych niż bezprawny czyn strony otrzymującej informacje, (c) zostały uzyskane przez stronę je otrzymującą od osoby trzeciej bez zastrzeżeń podobnych do zastrzeżeń ustanowionych w niniejszym punkcie, lub (d) zostały niezależnie opracowane przez stronę je otrzymującą.  Każda ze stron zachowa prawo własności do swoich informacji poufnych, w tym wszelkie prawa z patentów, prawa autorskie, prawa ze znaków towarowych i tajemnic handlowych.  Strona otrzymująca informacje poufne nie może ujawniać ich bez uprzedniej pisemnej zgody strony ujawniającej informacje, z zastrzeżeniem że ADI może ujawnić informacje poufne swoim spółkom powiązanym, pracownikom, członkom władz, konsultantom, przedstawicielom oraz wykonawcom/dostawcom. Niniejsze warunki (w tym warunki określone na początku niniejszego dokumentu) stanowią całość umowy pomiędzy ADI a Kupującym oraz zastępują wszystkie wcześniejsze umowy lub porozumienia, zarówno pisemne, jak i ustne, oraz mogą być zmieniane wyłącznie na podstawie wspólnych pisemnych uzgodnień. Kupujący nie może przenieść swoich praw lub obowiązków wynikających z niniejszego dokumentu bez uprzedniej pisemnej zgody ADI. ADI ma prawo podzlecić wykonanie swoich obowiązków wynikających z niniejszego dokumentu bez zgody Kupującego.  ADI nie będzie związana żadnymi oświadczeniami, zapewnieniami, przebiegiem transakcji ani zwyczajami lub praktykami handlowymi, które nie zostały wyraźnie przewidziane w niniejszych warunkach. Nagłówki i tytuły zostały użyte w niniejszych warunkach dla ułatwienia korzystania z ich tekstu oraz nie zmieniają ich znaczenia ani interpretacji.  Niedochodzenie w danym czasie przez ADI, przez jakikolwiek okres, wykonania postanowień niniejszych warunków nie będzie interpretowane jako uchylenie tych postanowień ani jako zrzeczenie się prawa ADI do dochodzenia wykonania dowolnego postanowienia w przyszłości. W przypadku, gdy którekolwiek z postanowień niniejszych warunków zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub niewykonalne, nie będzie to miało wpływu na ważność i wykonalność pozostałych postanowień, a zamiast takiego postanowienia dodane zostanie postanowienie o treści jak najbardziej zbliżonej do jego treści, będące jednocześnie zgodne z prawem, ważne i wykonalne.  Postanowienia niniejszych warunków, które ze względu na swój charakter zgodnie z ich naturą powinny pozostać w mocy po rozwiązaniu, anulowaniu lub realizacji zamówienia Kupującego po przyjęciu przez ADI, pozostaną w mocy po rozwiązaniu, anulowaniu lub realizacji zamówienia. Wszelkie błędy stenograficzne lub pisarskie podlegają korekcie. Na podstawie niniejszych warunków nie zostają przyznane jakiekolwiek korzyści osobom trzecim ani też prawa osób trzecich do dochodzenia wykonania któregokolwiek z warunków na podstawie ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (umowy na rzecz osób trzecich).

18. MISCELLANEOUS.

The parties may exchange confidential information during the performance or fulfillment of any purchase order. All confidential information shall remain the property of the disclosing party and shall be kept confidential by the receiving party for a period of 5 years following the date of disclosure. These obligations shall not apply to information which is: (a) publicly known at the time of disclosure or becomes publicly known through no fault of recipient, (b) known to recipient at the time of disclosure through no wrongful act of recipient, (c) received by recipient from a third party without restrictions similar to those in this section, or (d) independently developed by recipient. Each party shall retain ownership of its confidential information, including without limitation all rights in patents, copyrights, trademarks and trade secrets. A recipient of confidential information may not disclose such confidential information without the prior written consent of the disclosing party, provided that ADI may disclose confidential information to its affiliated companies, employees, officers, consultants, agents, and contractors. These terms and conditions (including those stated on the face hereof) constitute the entire agreement of ADI and Buyer, superseding all prior agreements or understandings, written or oral, and cannot be amended except by a mutually executed writing. Buyer may not assign any rights or duties hereunder without ADI's written prior consent. ADI may subcontract its obligations hereunder without Buyer’s consent. No representation, warranty, course of dealing, or trade usage not contained or expressly set forth herein will be binding on ADI. Headings and captions are for convenience of reference only and do not alter the meaning or interpretation of these terms and conditions. No failure by ADI to enforce at any time for any period the provisions hereof shall be construed as a waiver of such provision or of the right of ADI to enforce thereafter each and every provision. In the event any provision herein is determined to be illegal, invalid, or unenforceable, the validity and enforceability of the remaining provisions shall not be affected and, in lieu of such provision, a provision as similar in terms as may be legal, valid, and enforceable shall be added hereto.  Provisions herein which by their very nature are intended to survive termination, cancellation, or completion of Buyer’s order after acceptance by ADI shall survive such termination, cancellation, or completion. All stenographic and clerical errors are subject to correction. On the basis of these terms no benefit shall be granted to a third party or third party’s right to seek to enforce any of the conditions under act from 23 April 1964 – Civil Code (agreements in third party’s favour).

19. JĘZYK.

Polska wersja językowa niniejszych warunków będzie miała znaczenie rozstrzygające  w przypadku rozbieżności z  jej tłumaczeniem na język angielski wykonanym dla ułatwienia korzystania z ich tekstu.

19. LANGUAGE.

The Polish language version of these terms and conditions will prevail in case of conflict with English translation provided for convenience purposes.

ADI Global Distribution

 

Lipiec 2017

ADI Global Distribution

 

July 2017

 

Ofera promocyjna kierowana jest do firm zajmujących się instalacją systemów zabezpieczeń. Pełny dostęp do oferty tylko dla zalogowanych użytkowników.

Załóż konto Zaloguj się Zobacz wszystkie promocje
Ofera kierowana jest do firm zajmujących się instalacją systemów zabezpieczeń. Pełny dostęp do oferty tylko dla zalogowanych użytkowników.

Załóż konto Zaloguj się Zobacz wszystkie nowości
Oferta wyprzedaży kierowana jest do firm zajmujących się instalacją systemów zabezpieczeń. Towary w dziale „Wyprzedaż” są w pełni sprawne technicznie, kompletne oraz objęte gwarancją. Niektóre towary mogą mieć uszkodzone opakowania zewnętrzne lub posiadać opakowania zastępcze. Wszystkie podane ceny są cenami netto w PLN. W celu finalizacji zamówienia należy posiadać lub założyć konto w serwisie internetowym ADI.

Załóż konto Zaloguj się Zobacz wszystkie wyprzedaże